Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Upravený návrh čiastkovej zmeny ÚPN – lokalita Nová Lesná JUH

Opätovné zverejnenie druhého upraveného návrhu zmeny a doplnku ÚPN obce Nová Lesná – lokalita: „Nová Lesná JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu a výsledkov prerokovania jeho upraveného návrhu

V súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, Obec Nová Lesná, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva zmenu a doplnok územného plánu obce Nová Lesná pre lokalitu: „Nová Lesná – JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná, vyzýva verejnosť, fyzické a právnické osoby na vyjadrenie k uvedenému predkladanému druhému upravenému návrhu zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná a to z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu (verejné prerokovanie pôvodného návrhu uskutočnené dňa 24.09.2009) a výsledkov prerokovania jeho upraveného návrhu.

Jej predmetom je návrh zmeny funkčnej plochy z pôvodnej funkcie poľnohospodárskej pôdy na zástavbu IBV a bytových domov s doplnením o základnú občiansku vybavenosť a zmenu funkčnej plochy z pôvodnej nepoľnohospodárskej pôdy na zástavbu garáží. Oznámenie o opätovnom zverejnení druhého upraveného návrhu je vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorého sa konanie týka po dobu 30 dní a súčasne zverejnenie oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Druhý upravený návrh je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novej Lesnej v úradné hodiny a na stránke obce – www.novalesna.sk.

V súlade s § 22 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Zverejnenie je oznámené formou verejnej vyhlášky.

Štefan Bakó
starosta obce

Prílohy k dokumentu