Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2012, zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2012 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

 • Otvorenie zasadnutia (starosta obce)
 • Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
 • Žiadosť firmy Partner, s.r.o., Poprad o povolenie zriadenia terasy pred Obecným úradom, ktorá bude súčasťou kaviarne (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pani Klaudie Faixovej o prenájom priestorov pod OcÚ – terajšie PNS (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Radka Škovieru na návrh primeranej náhrady za obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme cintorína (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána MUDr. Jána Ladyho o majetkovo-právne vysporiadanie – zásah obecnej cesty do pozemku (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Petra Dubjela o odkúpenie pozemku parc.č. 203/3 v k.ú. Nová Lesná č. d. 217 na susediacej parcele č. 206/2 v Novej Lesnej (predkladá: starosta obce)
 • Odstúpenie od žiadosti o majetkovo-právne usporiadanie Marcus a Petra Gerdau (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pani Márie Fábryovej o doriešenie sporu o poškodzovaní oplotenia (predkladá: starosta obce)
 • Stanovisko občanov ulice Lúčnej k zasadnutiu stavebnej komisie obce Nová Lesná (predkladá: starosta obce)
 • Oznámenie pána Tomáša Šifru o začatí činnosti prevádzky v obci Nová Lesná a návrh prevádzkového času (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Pavla Kozempela o zrušení a zmene podnikateľského zámeru (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť o schválenie prevádzky počas letných prázdnin v Materskej škole (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie organizácie na školský rok 2012/2013 (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie Dodatku č. 2 VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie delegovania dvoch členov do rady školy (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie zmluvy o dielo č.290520123 (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o uskutočnených akciách v obci (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o priestupku – porušenie VZN o odpadoch (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o priebehu výstavby detského ihriska (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o predvolaní majiteľov objektov – susedské spory (predkladá: starosta obce)
 • Informácie o prílohe v Podtatranských novinách – cestovný ruch (predkladá: starosta obce)
 • Informácie o ponuke spoločnosti Somi systém – bezpečnostný projekt (predkladá: starosta obce)
 • Správa o plnení uznesení (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie Hospodárenia obce za rok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie ročnej závierky za rok 2011 a prerozdelenie prebytku finančných prostriedkov do fondov (predkladá: hlavný kontrolór
 • Správa auditora k ročnej závierke za rok 2011 (predkladá:hlavný kontrolór)
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k ročnej závierke za rok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie zvýšenia platu starostovi obce (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver