Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2013 /v pondelok/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

 1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
 3. Žiadosť o schválenie organizácie Materskej školy Nová Lesná v školskom roku 2013/2014 (predkladá: starosta)
 4. Žiadosť o schválenie prevádzky Materskej školy počas letných prázdnin (predkladá: starosta obce)
 5. Opätovná žiadosť pána Ing. arch. Karola Rebra, Bratislava a pani Dany Ištócyovej, Poprad o preklasifikovanie p.č. 1362/91 z „plochy trvalého trávnatého porastu“ na „plochy rekreácie a cestovného ruchu“ s výhľadom „na plochy rodinných domov“
 6. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Parner, s.r.o., – práčovňa
 7. Informácia o postupe pri vypracovaní projektovej dokumentácie „Kruhovej križovatky“ pri bývalých Štátnych majetkoch
 8. Návrh „Zámennej zmluvy“ uzavretej medzi Obcou Nová Lesná a firmou TRIX M, s.r.o. Nová Lesná – tenisový kurt
 9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v prospech spoločnosti Villa Sonne, s.r.o.
 10. Návrh na schválenie „Nájomnej zmluvy“ medzi Obcou Nová Lesná a pani Danou Čonkovou
 11. Informácia o pripravovaných akciách počas „Novolesnianského kultúrneho leta“
 12. Informácia o pripravovanom VZN obce Nová Lesná č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Nová Lesná
 13. Informácia o súdnom spore medzi firmou Mimat, s.r.o., Bratislava a Obcou Nová Lesná
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce