Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta /v piatok/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

 1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) , schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť pani Renáty Kériovej, Martina Benku 9, Zlaté Moravce o napojenie vodovodnej prípojky k rodinnému domu, ktorý sa nachádza na parc. č. 117/2 k prípojke, ktorá je umiestnená v chodníku na ulici Slavkovskej v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 4. Odpoveď na žiadosť pána Petra Pemčáka a manželky Vladimíry Pemčákovej, Nová Lesná, Horská 306 o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 1 pozemku parc. č. 771 o výmere 22 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.711 /predkladá: starosta
 5. Informácia o zhodnotení Novolesnianskeho kultúrneho leta /predkladá: starosta
 6. Návrh na schválenie vyhlásenia verejnej súťaže (verejného obstarávania), predmetom ktorej bude dodanie nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia obce Nová Lesná za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi a zásadami v zmysle právnych predpisov /predkladá: starosta
 7. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná /predkladá: starosta
 8. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná /predkladá: starosta
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce