Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta /v piatok/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

 1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) , schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť pani Renáty Kériovej, Martina Benku 9, Zlaté Moravce o napojenie vodovodnej prípojky k rodinnému domu, ktorý sa nachádza na parc. č. 117/2 k prípojke, ktorá je umiestnená v chodníku na ulici Slavkovskej v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 4. Odpoveď na žiadosť pána Petra Pemčáka a manželky Vladimíry Pemčákovej, Nová Lesná, Horská 306 o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 1 pozemku parc. č. 771 o výmere 22 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.711 /predkladá: starosta
 5. Informácia o zhodnotení Novolesnianskeho kultúrneho leta /predkladá: starosta
 6. Návrh na schválenie vyhlásenia verejnej súťaže (verejného obstarávania), predmetom ktorej bude dodanie nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia obce Nová Lesná za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi a zásadami v zmysle právnych predpisov /predkladá: starosta
 7. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná /predkladá: starosta
 8. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná /predkladá: starosta
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce