Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014 zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. marca 2014 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, J. Stilla č. 75

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
  3. Informácia o výsledku verejného obstarávania „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná“ /starosta obce
  4. Návrh na schválenie spôsobu financovania „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná“ /starosta obce
  5. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o dielo medzi obcou Nová Lesná a úspešným uchádzačom z verejného obstarávania /starosta obce
  6. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej obrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového riadenia, správy majetku CO na rok 2014, Plán zasadnutí krízového štábu obce Nová Lesná /starosta, p. Šarišská
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce