Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 26. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. novembra 2014 /v stredu/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť spoločnosti DOXX, a.s., Kálov 356, Žilina o súhlas na umiestnenie videohry na prevádzke Pohostinstvo Efekt, Školská 173, Nová Lesná od 01.01.2015 do 31.12.2015 /starosta
 4. Žiadosť pani Jarmily Boršovej, Lipová 96, Nová Lesná o premiestnenie kontajnerov na separovaný zber /starosta
 5. Žiadosť pána Ladislava Zoričáka, Budovateľská 68, Poprad o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 1305/27 o veľkosti 9 m2 v zmysle predloženého geometrického plánu /starosta
 6. Sťažnosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 296 na problémový stav kanalizácie na parc. č. 948, k.ú. Nová Lesná /starosta
 7. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305 o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom chodníka ako vstupná časť k domu č. 305, parc. č. 759 /starosta
 8. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305 o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom plochy parc. č. 759 /starosta
 9. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu na realizáciu zámeru oplotenia bytovky č. 305 na ulici Horskej /starosta
 10. Žiadosť pána Karola Suchánka, Horská 305, Nová Lesná o zamietnutie zámeru stavby oplotenia pri bytovke č. 305 na obecnom pozemku v Novej Lesnej /starosta
 11. Žiadosť pána Egedijusa Mažeiku, Litva (M.R. Štefánika 281, Nová Lesná) o zmenu a doplnok časti územného plánu obce Nová Lesná o zmenu účelového využitia nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 237, a to pozemku parc. č. 606 o výmere 862 m2 /starosta
 12. Informáciu o odstúpení podnetu Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice /starosta
 13. Informácia o pracovnom stretnutí so zástupcami Slovenského pozemkového fondu /starosta
 14. Informácia o uzavretí Zmluvy o spolupráci pri umiestnení túlavých psov /starosta
 15. Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /starosta
 16. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2010 – VIII. časť – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 26 až § 33 /starosta
 17. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 /starosta
 18. Návrh úpravy rozpočtu Obce Nová Lesná – Rozpočtové opatrenie č. 2 k 05.11.2014 /starosta
 19. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 /hlavný kontrolór
 20. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.2 /hlavný kontrolór
 21. Hodnotiaca správa starostu Obce Nová Lesná za volebné obdobie 2010–2014 /starosta
 22. Informácia v právnej veci MIMAT, s.r.o. Bratislava c/a Obec Nová Lesná /starosta
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce