Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 26. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. novembra 2014 /v stredu/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť spoločnosti DOXX, a.s., Kálov 356, Žilina o súhlas na umiestnenie videohry na prevádzke Pohostinstvo Efekt, Školská 173, Nová Lesná od 01.01.2015 do 31.12.2015 /starosta
 4. Žiadosť pani Jarmily Boršovej, Lipová 96, Nová Lesná o premiestnenie kontajnerov na separovaný zber /starosta
 5. Žiadosť pána Ladislava Zoričáka, Budovateľská 68, Poprad o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 1305/27 o veľkosti 9 m2 v zmysle predloženého geometrického plánu /starosta
 6. Sťažnosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 296 na problémový stav kanalizácie na parc. č. 948, k.ú. Nová Lesná /starosta
 7. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305 o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom chodníka ako vstupná časť k domu č. 305, parc. č. 759 /starosta
 8. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305 o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom plochy parc. č. 759 /starosta
 9. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu na realizáciu zámeru oplotenia bytovky č. 305 na ulici Horskej /starosta
 10. Žiadosť pána Karola Suchánka, Horská 305, Nová Lesná o zamietnutie zámeru stavby oplotenia pri bytovke č. 305 na obecnom pozemku v Novej Lesnej /starosta
 11. Žiadosť pána Egedijusa Mažeiku, Litva (M.R. Štefánika 281, Nová Lesná) o zmenu a doplnok časti územného plánu obce Nová Lesná o zmenu účelového využitia nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 237, a to pozemku parc. č. 606 o výmere 862 m2 /starosta
 12. Informáciu o odstúpení podnetu Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice /starosta
 13. Informácia o pracovnom stretnutí so zástupcami Slovenského pozemkového fondu /starosta
 14. Informácia o uzavretí Zmluvy o spolupráci pri umiestnení túlavých psov /starosta
 15. Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /starosta
 16. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2010 – VIII. časť – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 26 až § 33 /starosta
 17. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 /starosta
 18. Návrh úpravy rozpočtu Obce Nová Lesná – Rozpočtové opatrenie č. 2 k 05.11.2014 /starosta
 19. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 /hlavný kontrolór
 20. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.2 /hlavný kontrolór
 21. Hodnotiaca správa starostu Obce Nová Lesná za volebné obdobie 2010–2014 /starosta
 22. Informácia v právnej veci MIMAT, s.r.o. Bratislava c/a Obec Nová Lesná /starosta
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce