Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2015 (vo štvrok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytu č. 305, Horská 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu
  na dlhodobý prenájom chodníka ako vstupná časť k domu č. 305, parc. č. 759 /starosta
 4. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytu č. 305, Horská 305, Nová Lesná o udelenie súhlasu na dlhodobý prenájom plochy parc. č. 759 /starosta
 5. Schválenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve Nová Lesná na roky 2014-2018 /predsedovia komisií
 6. Informácia predsedov komisií o náplni práce komisie, predloženie plánu zasadnutia komisií na rok 2015 / predsedovia komisií
 7. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva Nová Lesná na I. polrok 2015 /starosta
 8. Schválenie členov Krízového štábu obce Nová Lesná /starosta
 9. Návrh na zmenu v Rade školy pri Materskej škole v Novej Lesnej /starosta
 10. Informácia o vzdaní sa vyplácania odmien poslanca Jaroslava Kerkeša /hlavný kontrolór
 11. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení Referenda 2015 /Šarišská
 12. Informáciu o inštalovaní tabule pri kruhovom objazde /starosta
 13. Informácia o SMS komunikačnom systéme v obci Nová Lesná /starosta
 14. Informácia o prevádzkových hodinách ihriska počas zimnej sezóny /starosta
 15. Informácia o vyhláške Ministerstva vnútra SR o požiarnej ochrane /Bednár
 16. Informácia o žiadosti firmy ENERPRO, s.r.o., Košice /starosta
 17. Schválenie vstupu obce Nová Lesná do miestnej akčnej skupiny, o.z. /starosta
 18. Žiadosť Mgr. Emílie Bombarovej, Sadová 132, Nová Lesná o nápravu miestnej komunikácie pred domom č. 132 na Sadovej ulici /starosta
 19. Informácia o prijatej platbe z dotácie EBDR linky v sume 22.400 € /starosta
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce