Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2015 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Mikiho Knižku, J. Stilla 62, Nová Lesná o výmenu parcely KN C č. 26/4 a KN C č. 998/2 za časť parcely č. 785 /starosta
 4. Žiadosť Anny Knižkovej, J. Stilla 62, Nová Lesná o čiastočnú zmenu územného plánu /starosta
 5. Žiadosť Mariána Axamského, Tatranská Lomnica 262, Vysoké Tatry o čiastkovú zmenu a doplnok územného plánu /starosta
 6. Schválenie členov komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve Nová Lesná na roky 2014-2018 /Gabriel Knižka
 7. Informácia predsedu komisie verejného poriadku o náplni práce komisie, predloženie plánu zasadnutia komisie na rok 2015 /Gabriel Knižka
 8. Žiadosť p. Mgr. Vladislava Vaľka, Mládeže 2351/1010, Poprad o podporu projektu /starosta
 9. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej ochrany na rok 2015 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2015 /Šarišská
 10. Informácia o podaní projektu Partnerstvo miest a obcí 2015 /starosta
 11. Informácia p. Ladislava Benciho o SMS – info (rozosielanie oznamov občanom prostredníctvom SMS) /starosta
 12. Informácia o žiadosti Kvetostlavy Teplickej a manžela, J. Stilla 70, Nová Lesná /starosta
 13. Informácia o odpredaji obecného osobného vozidla Škoda Octavia /starosta
 14. Informácia o pamätihodnostiach obce Nová Lesná /Bujna
 15. Informácia o žiadosti firmy ENERPRO, s.r.o., Košice /Bujna
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce