Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 24. jún 2015 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Ing. Karola Rebra, Strakova 1, Bratislava o čiastkovú zmenu územného plánu – pripomenutie žiadosti zo dňa 5. 5. 2013 /starosta
 4. Žiadosť Márie Ištóciovej, Majerníkova 3565/1B, Bratislava o čiastkovú zmenu územného plánu – pripomenutie žiadosti zo dňa 5. 5. 2013 /starosta
 5. Žiadosť Edity Denkovej, Bernolákova 110/15, Poprad o čiastkovú zmenu územnoplánovacej dokumentácie /starosta
 6. Žiadosť Zuzany Bradáčovej, Nový Smokovec 64 o zmenu funkčnosti pozemku /starosta
 7. Žiadosť Magdalény Potankovej, J. Stilla 302/5, Nová Lesná o preklasifikovanie druhu záhradného pozemku na stavebný pozemok /starosta
 8. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o čiastkovú zmenu v územnom pláne obce Nová Lesná /starosta
 9. Žiadosť Oľgy Krajčíovej, Lúčna 152/41, Prievidza o čiastkovú zmenu územnoplánovacej dokumentácie /starosta
 10. Žiadosť Milana Vdovjaka, Nová Lesná 340 a Rudolfa Nikerleho, Slobody 2438/18, Poprad o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Nová Lesná /starosta
 11. Žiadosť Petra Knižku, Nová Lesná 114, Marty Knižkovej, Nová Lesná 221 a Ruženy Gadušovej, Nová Lesná 215 o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 12. Žiadosť Petra Knižku, Nová Lesná 115 o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 13. Žiadosť Jána Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o čiastkovú zmenu územného plánu /starosta
 14. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Zvestovania pána, Školská 177, Nová Lesná o prerokovanie na obecnom zastupiteľstve – umiestnenie železných stĺpikov pred rímskokatolíckym kostolom /starosta
 15. Predloženie Geometrického plánu pána Jozefa Gažiho, SNP 9, Nová Lesná /starosta
 16. Žiadosť Inez Novýsedlákovej, Slavkovská 210, Nová Lesná – nedostatky v obci /starosta
 17. Informácia Milana Šunu, J. Stilla 73, Nová Lesná o zaslanej výzve rodine Schmálovej /starosta
 18. Žiadosť ZŠ s MŠ Veľký Slavkov o finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie /starosta
 19. Oznámenie Alexandra Takáča, Hliníky 713/26, Považská Bystrica o zriadení prevádzky kaviarne na Školskej ul. 185, Nová Lesná /starosta
 20. Oznámenie Jána Lizáka, Na Kosorku 664/48, Lendak o zriadení prevádzky kaviarne na Vodárenskej ul. 495, Nová Lesná /starosta
 21. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Nová Lesná a spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu /starosta
 22. Informácia o ponuke na prenosnú ozvučovaciu zostavu /starosta
 23. Návrh na schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. /starosta
 24. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Lesná /starosta
 25. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2014 /hlavný kontrolór
 26. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 24. 6. 2015 – Rozpočtové opatrenie č.1 /hlavný kontrolór
 27. Návrh na schválenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2014 /hlavný kontrolór
 28. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2014 /hlavný kontrolór
 29. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 24. 6. 2015 – Rozpočtové opatrenie č. 1 /hlavný kontrolór
 30. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2014 /hlavný kontrolór
 31. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2015/2016 /starosta
 32. Návrh na schválenie uzatvorenia Materskej školy Nová Lesná počas mesiacov júl, august 2015 z dôvodu rekonštrukcie /starosta
 33. Informácia o brigáde poslancov v Dome smútku v Novej Lesnej /starosta
 34. Informácia o pripravovaných akciách „Novolesnianskeho kultúrneho leta“ /starosta
 35. Informácia o vývoze trávy počas letných mesiacov /starosta
 36. Rôzne
 37. Diskusia
 38. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce