Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2016 (v utorok stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Miroslava Čonku poslanca Obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej vo volebnom období 2014–2018 /starosta obce
 4. Vzdanie sa Miroslava Čonku funkcie člena Komisie verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Lesnej /starosta obce
 5. Informácia starostu obce o doplnení uvoľneného mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva kandidátom Marošom Knižkom /starosta obce
 6. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 5. 10. 2016 – Rozpočtové opatrenie č.3 /hlavný kontrolór
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 5. 10. 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 8. Informácia o žiadosti Mgr. Jakuba Tonkoviča, Rastislavova 3489/24, Poprad /starosta
 9. Informácia o žiadosti Františka Koleja, Farbiarska 29/53, Stará Ľubovňa /starosta
 10. Informácia o žiadosti Ľubomíra Micka a manželky Miroslavy, Tatranská 252, Nová Lesná /starosta
 11. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o odpredaj časti pozemku parc. č. KNC č. 186 /starosta
 12. Žiadosť Pavla Harabína, Taatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti pozemku parc. č. 352 /starosta
 13. Žiadosť Ivana Baláža, M.R. Štefánika 285, Nová Lesná o súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby „Bytový dom Nová Lesná“, parc. č. 937,938 – objekt SO 02.1- NN prípojka /starosta
 14. Žiadosť Andreja Krišáka, Tatranská 239, Nová Lesná /starosta
 15. Informácia spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o otvorení prevádzky kaviarne Fantázia, J. Stilla 85, Nová Lesná /starosta
 16. Informácia o dokončení projektu „Rekonštrukcia havarijného stavu Materskej školy“ a o novom pripojení Materskej školy na internet /starosta
 17. Informácia o voľbe členov do rady školy pri Materskej škole Nová Lesná /starosta
 18. Informácia o návšteve členov Senior klubu Nasavrky z partnerskej obce /starosta
 19. Informácia o projekte „Integrácia“ /starosta
 20. Informácia o Dani z ubytovania /starosta
 21. Rôzne
 22. Diskusia
 23. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce