Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2016, v pondelok o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť ZŠ s materskou školou, Dolný Smokovec 21 o pridelenie finančných prostriedkov na žiakov /starosta obce
 4. Žiadosť ZŠ s materskou školou, Dolný Smokovec 21 o jednorazový mimoriadny finančný príspevok /starosta obce
 5. Žiadosť Pavla Harabína, Tatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 352 /starosta obce
 6. Žiadosť Renáty Kériovej, Tatranská 257, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 117/1 starosta obce
 7. Žiadosť Ines Novýsedlákovej, Slavkovská 210, Nová Lesná o prekládku elektrického kábla verejného osvetlenia /starosta obce
 8. Oznámenie Mgr. Vladimíry Gašparovej, Dolný Smokovec 16206 o prevádzke apartmánového ubytovania na adrese Nová Lesná /starosta obce
 9. Informácia k žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku – Peter Toder, J. Stilla 78, Nová Lesná /starosta obce
 10. Informácia k žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku- Ing. Jozef Petrík, Okružná 51, Poprad /starosta obce
 11. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2016 /vedúci krúžkov
 12. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2016 /predsedovia komisií
 13. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017 /Šarišská
 14. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2015 /hlavný kontrolór
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2015 /hlavný kontrolór
 16. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 19.12.2016 – Rozpočtové opatrenie č. 4 /hlavný kontrolór
 17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 19.12.2016 –
  Rozpočtové opatrenie č. 4 /hlavný kontrolór
 18. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 /hlavný kontrolór
 19. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 /hlavný kontrolór
 20. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nová Lesná /starosta obce
 21. Návrh nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nová Lesná /starosta obce
 22. Návrh na schválenie Urbanistickej štúdie na parc. KN-C č. 1352/41, 1352/200, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce