Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Nová Lesná

Nariadenie Obce Nová Lesná č. 1/2016 z 19. 12. 2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná
Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej sa uznieslo v zmysle § 4 Ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 Ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. l

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná tvorí katastrálne územia Nová Lesná.

Čl. 2
Dokumentácia schválených zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Nová Lesná, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Okresnom úrade Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. oddelenie územného plánovania.

Čl. 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Ing. Peter Hritz
starosta
1-sirsie-vztahy-nalozka
1-sirsie-vztahy-podklad.pdf
2-komplexny-navrh-nalozka
2-komplexny-navrh-podklad.pdf
3-nalozka-1-a4
3-nalozka-2-a3
3-nalozka-3-a3
3-podklad-1-a4
3-podklad-2-a3
3-podklad-3-a3
4-nalozka-1-a4
4-nalozka-2-a3
4-nalozka-3-a3
4-podklad-1-a4
4-podklad-2-a3
4-podklad-3-a3
5-nalozka-1-a4
5-nalozka-2-a3
5-nalozka-3-a3
5-podklad-1-a4
5-podklad-2-a3
5-podklad-3-a3
6-nalozka-1-a4
6-nalozka-2-a3
6-nalozka-3-a3
6-podklad-1-a4
6-podklad-2-a3
6-podklad-3-a3
zad-2-upn-o-nl-textova-cast-2016