Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Nová Lesná

Nariadenie Obce Nová Lesná č. 1/2016 z 19. 12. 2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná
Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej sa uznieslo v zmysle § 4 Ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 Ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. l

  1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.
  2. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná tvorí katastrálne územia Nová Lesná.

Čl. 2
Dokumentácia schválených zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nová Lesná je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Nová Lesná, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Okresnom úrade Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. oddelenie územného plánovania.

Čl. 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Ing. Peter Hritz
starosta
1-sirsie-vztahy-nalozka
1-sirsie-vztahy-podklad.pdf
2-komplexny-navrh-nalozka
2-komplexny-navrh-podklad.pdf
3-nalozka-1-a4
3-nalozka-2-a3
3-nalozka-3-a3
3-podklad-1-a4
3-podklad-2-a3
3-podklad-3-a3
4-nalozka-1-a4
4-nalozka-2-a3
4-nalozka-3-a3
4-podklad-1-a4
4-podklad-2-a3
4-podklad-3-a3
5-nalozka-1-a4
5-nalozka-2-a3
5-nalozka-3-a3
5-podklad-1-a4
5-podklad-2-a3
5-podklad-3-a3
6-nalozka-1-a4
6-nalozka-2-a3
6-nalozka-3-a3
6-podklad-1-a4
6-podklad-2-a3
6-podklad-3-a3
zad-2-upn-o-nl-textova-cast-2016