Novolesnianske kultúrne leto 2018

Novolesnianske kultúrne leto 2018

AJ napriek tomu, že prvé tohoročné akcie už máme za sebou, prinášame vám rozpis tých zostávajúcich počas obdobia celých prázdnin... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2016, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 15. február 2017, v stredu o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o odkúpenie obecného pozemku
  parc. č. KN-C č. 271 o výmere 537 m2 /starosta obce
 4. Žiadosť spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o vydanie stanoviska k rozdeleniu pozemku /starosta obce
 5. Žiadosť spoločnosti KOMPAKT SERVIS, s.r.o., Dostojevského rad 21, Bratislava o vydanie súhlasu s napojením na verejný vodovod /starosta obce
 6. Žiadosť Vladimíra Šifru, M.R. Štefánika 276, Nová Lesná o súhlas na  výjazd z pozemku na miestnu komunikáciu a spevnené plochy pre rodinný dom ,,B“ , k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 7. Udelenie súhlasu ku uzavretiu kúpnej zmluvy s Mgr. Jakubom Tonkovičom a Mgr. Lucie Tonkovičovej /starosta obce
 8. Udelenie súhlasu na odkúpenie pozemku pod obecným úradom /starosta obce
 9. Návrh na schválenie členov Obecného hasičského zboru v Novej Lesnej /starosta obce
 10. Informácia spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o zmene otváracích hodín na
  prevádzkach TIPOS-u a Kaviarne Fantázia /starosta obce
 11. Informácia o zimnej údržbe v obci /starosta obce
 12. Informácia o vandalizme v obci /starosta obce
 13. Informácia o žiadosti Petra Petrovského, Bratislava – Nové Mesto o sprístupnenie informácií podľa § 2 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /starosta obce
 14. Informácia o cenovej ponuke „Pravidelný monitoring, reporting a poradenstvo možností získania
  finančných prostriedkov z eurofondov pre obec“ /starosta obce
 15. Informácia o návšteve z partnerskej obce Hidasnémeti /starosta obce
 16. Informácia o projekte ,,Partnerstvo miest a obci 2017“ /starosta obce
 17. Informácia o ponuke detských ihrísk /starosta obce
 18. Informácia o schválení dotácie na zateplenie OcÚ /starosta obce
 19. Informácia o projekte prekládky elektrického vedenia na budove OcÚ /starosta obce
 20. Informácia o podaní projektu Park horských vodcov z Programu obnovy dediny /starosta obce
 21. Informácia o zmene pracovníka – odborne spôsobilej osoby na úseku životného prostredia /starosta obce
 22. Informácia o ukončení Pozemkových úprav /starosta obce
 23. Informácia o optimalizácií dodávok elektrickej energie a plynu pre obec Nová Lesná /starosta obce
 24. Informácia o úprave bežeckých tratí na Bielej ceste /starosta obce
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce