Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2017 /v pondelok/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia spoločnosti HGdata, s.r.o., Dátové a telekomunikačné služby, Ždiar 473 k vybudovaniu optickej siete v obci Nová Lesná /starosta obce
 4. Informácia k podnetu spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad na prešetrenie a zabezpečenie dodržiavania zákona o verejných priestranstvách /starosta obce
 5. Informácia k dodržiavaniu nájomnej zmluvy medzi Obcou Nová Lesná a spoločnosťou Partner, s.r.o. /starosta obce
 6. Informácia k žiadosti spoločnosti Velička, s.r.o., F. Kráľa 48 Poprad o vydanie záväzného nariadenia /starosta obce
 7. Žiadosť Mariána Axamského s manželkou Martou, Tatranská Lomnica 262 o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení prípojky vody, kanalizačnej prípojky a vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku parc. č. KN C 976, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 8. Žiadosť Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 9. Žiadosť Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky na obecnom pozemku parc. č. KN C č. 981/1, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 10. Žiadosť Magdalény Potankovej, J. Stilla 302, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 11. Žiadosť Violy Krasulovej, J. Stilla 54, Nová Lesná o opravu komunikácie pred rodinným domom /starosta obce
 12. Žiadosť Aleny Petečelovej a Viktórie Csepeovej, Sadová 126, Nová Lesná na odstránenie závadného stavu na miestnej komunikácií – odtok vody na Sadovej ulici /starosta obce
 13. Informácia k žiadosti spoločnosti Sisulienka, s.r.o., Okružná 18, Poprad o odkúpenie obecného pozemku parc. č. KN-C č. 271 o výmere 537 m2 /starosta obce
 14. Informácia k žiadosti Pavla Harabína, Tatranská 219, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. KN C č. 352 o výmere 172 m2 /starosta obce
 15. Informácia o žiadosti Jozefa Králika k prenájmu viacúčelového ihriska /starosta obce
 16. Informácia o zateplení budovy obecného úradu /starosta obce
 17. Informácia o projekte nemotorizovanej dopravy – cyklochodník /starosta obce
 18. Informácia o plánovanej realizácií Parku horských vodcov /starosta obce
 19. Informácia o novom informačnom systéme v obci /starosta obce
 20. Informácia o internetovej stránke obce Nová Lesná / Bujna
 21. Informácia o Novolesnianskom kultúrnom lete /starosta obce
 22. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva,
  hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej
  ochrany na rok 2017 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2017 /Šarišská
 23. Informácia o vývoze trávy v obci Nová Lesná /starosta obce
 24. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom a spol.,
  Viničná 426, 093 01 Vranov nad Topľou /starosta obce
 25. Rôzne
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce