Sánkovačka v Novej Lesnej

Sánkovačka v Novej Lesnej

Sánkovačka v Novej Lesnej Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 /v stredu/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia k žiadosti Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 4. Informácia k žiadosti Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky na obecnom pozemku parc. č. KN C č. 981/1, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 5. Informácia k žiadosti Aleny Petečelovej a Viktórie Csepeovej, Sadová 126, Nová Lesná na odstránenie závadného stavu na miestnej komunikácií – odtok vody na ulici Sadovej /starosta obce
 6. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Vodárenská 293, Nová Lesná o obnovenie prenájmu pozemku KN C č. 940, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nová Lesná, ostatné plochy o výmere 470 m2 /starosta obce
 7. Žiadosť Zlatice Kráľovskej, Slavkovská 323, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku KN C č. 971 a KN C č. 972 o výmere 45 m2 /starosta obce
 8. Žiadosť Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 880 /starosta obce
 9. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2017/2018 /starosta obce
 10. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva obce Nová Lesná na II. polrok 2017 /starosta obce
 11. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2016 /hlavný kontrolór
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce