Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 /v stredu/ o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia k žiadosti Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o preloženie stĺpu obecného rozhlasu /starosta obce
 4. Informácia k žiadosti Petra Todera, J. Stilla 78, Nová Lesná o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v uložení elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky na obecnom pozemku parc. č. KN C č. 981/1, LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 5. Informácia k žiadosti Aleny Petečelovej a Viktórie Csepeovej, Sadová 126, Nová Lesná na odstránenie závadného stavu na miestnej komunikácií – odtok vody na ulici Sadovej /starosta obce
 6. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Vodárenská 293, Nová Lesná o obnovenie prenájmu pozemku KN C č. 940, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nová Lesná, ostatné plochy o výmere 470 m2 /starosta obce
 7. Žiadosť Zlatice Kráľovskej, Slavkovská 323, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku KN C č. 971 a KN C č. 972 o výmere 45 m2 /starosta obce
 8. Žiadosť Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 880 /starosta obce
 9. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2017/2018 /starosta obce
 10. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva obce Nová Lesná na II. polrok 2017 /starosta obce
 11. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2016 /hlavný kontrolór
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce