Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 19. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov BD č. 301, J. Stilla 301, Nová Lesná o orezanie stromov,
  výrub 4 ks stromov a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom /starosta obce
 4. Žiadosť Miroslava Fabiána, Podjavorinskej 3375/20, Poprad o výmenu pozemku parcely KN E,
  parc. číslo 53/1, k.ú. Nová Lesná o výmere 670 m2, LV č. 331 z dôvodu užívania ako prístupovej
  cesty vlastníkmi bytových domov /starosta obce
 5. Žiadosť spoločnosti DOXX, a.s., Kálov 356, Žilina o udelenie súhlasu na umiestnenie videohry na prevádzke Pohostinstvo Efekt, Školská 173, Nová Lesná od 01.01.2018 do 31.12.2018 /starosta obce
 6. Žiadosť Františka Mlynarčíka, Jilemnického 301/8, Svit o opravu poškodenia sýpky a dania spodnej časti záhrady do pôvodného stavu /starosta obce
 7. Žiadosť horolezeckého spolku OUTDOOR, Hlavná 67, Košice o schválenie príspevku na spoluúčasť
  na projekte obnovy a rekonštrukcie sýpky v centre obce Nová Lesná na Múzeum horských vodcov /starosta obce
 8. Oznámenie spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o ukončení prevádzky Kaviarne Fantázia, J. Stilla 85 ku dňu 31.08.2017 /starosta obce
 9. Opätovné prerokovanie žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného
  pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku žiadateľa parcely KN C č. 880 /starosta obce
 10. Informácia o projekte ,,Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“ /starosta obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce