Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Žiadosť spoločnosti Life Academy, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad o poskytnutie dotácie na rok 2018 pre Súkromné centrum voľného času /starosta obce
 4. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie obecnej parcely KN C č. 887 o výmere 282 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta obce
 5. Žiadosť PaedDr. Milady Petkovej, Kamenný obrázok 3070/15, Spišská Nová Ves o zmenu funkčného využitia plochy parc. č. 1326/10 o rozlohe 1300 m2 /starosta obce
 6. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 23.11.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 1 /predkladá: hlavný kontrolór
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 23.11.2017 – Rozpočtové opatrenie č.1 /hlavný kontrolór
 8. Informácia Komisie verejného poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nová Lesná k podmienkam dodržiavania nájomnej zmluvy spoločnosti Partner, s.r.o., Poprad /Gabriel Knižka
 9. Informácia k súdnemu sporu medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom, Vranov nad Topľou /starosta
 10. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2017 /vedúci krúžkov
 11. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2017 /predsedovia komisií
 12. Informácia k projektu „Zateplenie budovy Obecného úradu v Novej Lesnej“ /starosta
 13. Informácia o pripravovaných Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná /starosta
 14. Informácia o pripravovanom procese verejného obstarávania k zákazke k nakladaniu s odpadom /starosta
 15. Informácia k žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 880 /starosta
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce