Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 21. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Oznámenie spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o zrušení prevádzky TIPOS /starosta obce
 4. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 /starosta obce
 5. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2017 /predkladá: vedúci krúžkov
 6. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2017 /predkladá: predsedovia komisií
 7. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2016 /predkladá: hlavný kontrolór
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2016 /predkladá: hlavný kontrolór
 9. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 2 /predkladá: hlavný kontrolór
 10. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /predkladá: hlavný kontrolór
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 2 a Rozpočtové opatrenie č. 3 /predkladá: hlavný kontrolór
 12. Návrh finančného rozpočtu na 7 rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 /predkladá: hlavný kontrolór
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 /predkladá: hlavný kontrolór
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce