Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 21. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2017, zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Oznámenie spoločnosti Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad o zrušení prevádzky TIPOS /starosta obce
 4. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 /starosta obce
 5. Písomné vyhodnotenie činnosti Krúžkov mimoškolských aktivít za rok 2017 /predkladá: vedúci krúžkov
 6. Písomné vyhodnotenie činnosti Komisií pri Obecnom zastupiteľstve za rok 2017 /predkladá: predsedovia komisií
 7. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2016 /predkladá: hlavný kontrolór
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2016 /predkladá: hlavný kontrolór
 9. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 2 /predkladá: hlavný kontrolór
 10. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /predkladá: hlavný kontrolór
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úpravy rozpočtu k 14.12.2017 – Rozpočtové opatrenie č. 2 a Rozpočtové opatrenie č. 3 /predkladá: hlavný kontrolór
 12. Návrh finančného rozpočtu na 7 rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 /predkladá: hlavný kontrolór
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 /predkladá: hlavný kontrolór
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce