Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia o parkovaní v okolí obecného úradu /starosta
 4. Informácia k žiadosti Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie obecnej parcely KN C č. 887 o výmere 282 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta
 5. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie časti obecnej parcely č. 888/1 o výmere 190 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná /starosta
 6. Informácia k žiadosti Jozefa Kollára, Vodárenská 317, Nová Lesná o zámenu obecného pozemku KN E č. 1262/3 o výmere 59 m2 za časť pozemku KN C č. 88 /starosta
 7. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Zvestovania pána, Školská 177, Nová Lesná o poskytnutie finančného príspevku na úhradu výdavkov spojených s výrobou Betlehemu /starosta
 8. Informácia o návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nová Lesná – Z a D č. 3“ /starosta
 9. Informácia o dotácií pre Materskú školu Nová Lesná /starosta
 10. Informácia o projekte Pozemkových úprav v obci Nová Lesná /starosta
 11. Informácia o pripravovanom projekte dopravy v Tatrách /starosta
 12. Informácia o vykonanej kontrole zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ohľadom projektu „Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“ /starosta
 13. Informácia o vývoze komunálneho odpadu v obci /Ľubomír Kollár
 14. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi Obcou Nová Lesná a Radkom Škovierom a spol. /starosta
 15. Informácia o nutnosti vybudovania prepojovacieho chodníka smerom z obce ku okružnej križovatke Pod lesom, Dolný Smokovec /starosta
 16. Informácia o schválení dotácie PSK na rekonštrukciu cesty III. triedy pre vstupom do obce Nová Lesná /starosta
 17. Informácia o pripravovaných investičných zámeroch PVPS, a.s., Poprad v obci Nová Lesná pre roky 2018 a 2019 /starosta
 18. Informácia o obnove asfaltových povrchoch v obci /starosta
 19. Informácia o novom informačnom systéme v obci /starosta
 20. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilného núdzového plánovania, správy majetku civilnej ochrany na rok 2018 a Plán zasadnutí krízového štábu obce na rok 2018 /Jaroslava Šarišská
 21. Informácia Komisie verejného poriadku o riešení sťažnosti Jany Miláčkovej, Nová Lesná 307 vo veci napadnutia a uhryznutia psom /Gabriel Knižka
 22. Informácia o sťažnosti Milana Šunu, J. Stilla 73, Nová Lesná ohľadom narušenia nočného pokoja /starosta
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce