Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia, starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Informácia Ing. Milana Nováka, Nová Lesná 264 o vojnovom hrobe sovietskeho vojaka, Ing. Novák
 4. Informácia k žiadosti JUDr. Jozefa Fiaského, Lipová 263, Nová Lesná o odkúpenie obecného pozemku par. č. 431/3 v celkovej výmere 24 m2 a časti obecného pozemku par. č. 431/1 v celkovej výmere 92 m2, starosta obce
 5. Informácia k žiadosti Petra Knižku, Sadová 114, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 431/1 v celkovej výmere 92 m2, starosta obce
 6. Žiadosť Martina Blaža, Kpt. Nálepku 49, Svit a manželky Heleny Blažovej, Tvarožná 82 o odkúpenie časti obecnej parcely č. 888/1 o výmere 190 m2, nachádzajúcej sa na LV č. 1, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 7. Žiadosť Zuzana Zvarovej, Vodárenská 293, Nová Lesná o rozdelenie parcely KN C č. 940 na 940/1 a 940/2 a následný prenájom parcely KN C č. 940/2 na obecnom pozemku priliehajúcemu k bytovke 293 v Novej Lesnej a následne vybudovanie terasy k bytu na prízemí, starosta obce
 8. Žiadosť Mgr. Márie Krullovej, J. Stilla 79, Nová Lesná o odkúpenie obecného pozemku par. KN C č. 179 o výmere 716 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 9. Žiadosť Slovenskej pošty, Štefánikovo námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves o súhlas so zriadením ON LINE zberne TIPOS v prenajatých priestoroch Pošty v Novej Lesnej, starosta obce
 10. Žiadosť Dany Čonkovej, Slavkovská 206, Nová Lesná o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 61/2 o výmere 15 m2 z dôvodu výstavby plechovej garáže, starosta obce
 11. Žiadosť Imricha Retteghyho, SNP 2, Nová Lesná o vyriešenie odvedenia dažďovej vody pri rodinnom dome č. 2, starosta obce
 12. Informácia o žiadosti Maroša Štefaňáka, M.R. Štefánika 284, Nová Lesná o sponzorstvo, starosta obce
 13. Informácia k projektu ,,Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná“, starosta obce
 14. Žiadosť prof. Ing. Milana Oravca, Lúčna 425, Nová Lesná o vysporiadanie majetkoprávnych pomerov na parc. č. 1352/94 a 1532/232, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 15. Žiadosť Materskej školy Nová Lesná o schválenie organizácie v školskom roku 2018/2019, starosta obce
 16. Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy medzi Obcou Nová Lesná a Bc. Lukášom Vdovjakom, Zakladateľov 340, Nová Lesná, starosta obce
 17. Informácia o žiadosti Pavla Babiaka, Rastislavova 3487/20, Poprad na schválenie názvu ulice pre lokalitu budúcej novostavby v časti IBV. Nová Lesná, starosta obce
 18. Informácia o Informačnom systéme v obci Nová Lesná, starosta obce
 19. Informácia o Novolesnianskom kultúrnom lete, starosta obce
 20. Informácia o projekte ,,Chodník v obci Nová Lesná“ a spojovacom chodníku Nová Lesná – Dolný Smokovec, starosta obce
 21. Návrh na schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 -2022, starosta obce
 22. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022, starosta obce
 23. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nová Lesná za rok 2017, starosta obce
 24. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 27.06.2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1, hlavný kontrolór
 25. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nová Lesná za rok 2017, hlavný kontrolór
 26. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Úprave rozpočtu k 27.06.2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1, hlavný kontrolór
 27. Schválenie VZN Obce Nová Lesná č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Nová Lesná, starosta obce
 28. Žiadosť prof. Ing. Milana Oravca, Lúčna 425, Nová Lesná o zmenu funkčného regulatívu na pozemku par.č. 1359/49, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 29. Žiadosť Ľubomíra Micka, Tatranská 252, Nová Lesná o začatie procesu obstarania zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná, starosta obce
 30. Žiadosť Mgr. Márie Krullovej, J. Stilla 79, Nová Lená o čiastkovú zmenu par. KN C č. 179 o výmere 716 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Lesná, starosta obce
 31. Žiadosť Základnej školy s Materskou školou Dolný Smokovec o pridelenie finančných prostriedkov na žiakov v školskom roku 2017/2018, starosta obce
 32. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018, starosta obce
 33. Informácia ZMOS k operačnému programu Efektívna verejná správa, starosta obce
 34. Informácia o ukončení Projektu Pozemkových úprav v obci Nová Lesná, starosta obce
 35. Návrh na Cenu starostu obce, starosta obce
 36. Rôzne
 37. Diskusia
 38. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce

Pozvánka OcZ 23