Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (v piatok) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
  3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Lesná /starosta obce
  4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 3/2018 o evidencii pamätihodnosti obce Nová Lesná /starosta obce
  5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 /predkladá: hlavný kontrolór
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 /predkladá: hlavný kontrolór
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce
Pozvánka