Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2018, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2018 (v stredu) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program /predkladá

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta
 3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č. 2/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Lesná /starosta obce
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich členov /starosta obce
 5. Návrh na schválenie Úpravy rozpočtu k 19. 12. 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Úprav rozpočtu k 19. 12. 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 3 /hlavný kontrolór
 7. Výročná správa Obce Nová Lesná za rok 2017 – správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky /hlavný kontrolór
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Výročnej správe Obce Nová Lesná za rok 2017 /hlavný kontrolór
 9. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej /starosta obce
 10. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na 1. pokrok 2019 /starosta obce
 11. Informácia poslanca Jaroslava Kerkeša, Nová Lesná 154 o vzdaní sa vyplácania odmien poslanca /starosta obce
 12. Schválenie členov Krízového štábu obce Nová Lesná /starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce
Pozvánka