Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Archív značky: životné prostredie

Výrub drevín – zmena

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. januára 2015 vyhradzuje pôsobnosť vo veciach ochrany drevín podľa § 13 ods. 2 písm.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „PHSR PSK na obdobie 2008-2015“

Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor ochrany prírody a krajiny zasiela nasledujúce dokumenty: Sprievodný list Informácia o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko Záverečné stanovisko vydané KÚŽP v Prešove podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní

Európsky rok dobrovoľníctva – pomôžme svojej obci

Pri príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 Vás pozývame na akciu: Pomáhajme obci Nová Lesná S myšlienkou prišla mladá obyvateľka obce Katka Potanková. Vo svojom voľnom čase vyzbierala v extraviláne našej obce veľké množstvo plastového odpadu. Je to určite čin hodný

Údržba zelene počas celého vegetačného obdobia

Vážení občania, v čase vegetačného obdobia riešenie starostlivosť o životné prostredie je jednou z typických problémových oblastí vyžadujúcich a zároveň umožňujúcich integráciu záujmov všetkých občanov, podnikateľov, zariadení na území našej obce. Je potrebné, aby si všetci uvedomili, že iba zdravé

Dodatok 1/2010 k VZN 3/2009 o ochrane životného prostredia

Dodatok č.1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nová Lesná V Článku VI. Sankcie sa ods.2 vypúšťa celý text nasledovne: 2. V zmysle zákona SNR č.

VZN 3/2009 o ochrane údržbe a tvorbe životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná podľa §4 ods. 3 písm. f), písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa §69 ods. 2 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody