Nová Lesná

Zverejnenie zámeru Peter Knižka

Zámer vo vzťahu ku parc. KN C č. 431/1 o výmere 92 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1, kat. územie Nová Lesná, vo vlastníctve obce Nová Lesná, predať majetok obce...

Zverejnenie zámeru Sisulienka

Zámer obce Nová Lesná zameniť majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce so súkromným majetkom vo vlastníctve spoločnosti Sisulienka, s.r.o. so sídlom : ul. Okružná č. 18, 058...

Zverejnenie zámeru NL Resort

Zámer obce Nová Lesná zriadiť vecné bremeno na ťarchu majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce v prospech spoločnosti Nová Lesná Resort s.r.o. so sídlom: Kopčianska 10 Bratislava...

Maľované mapy

Maľované mapy – zaujímavo spracovaná mapa, jednoduchá orientácia, objekty na mape sú zachytené tak ako v skutočnosti vyzerajú. Obec Nová Lesná po dohode so zástupcami firmy využila priestor na propagáciu obce a aktivít v...

Žijú medzi nami… Ladislav Šedivý

Ľudia, ktorých stretávame na ulici, pozdravíme, vieme, že sú, a myslíme, že vieme aj kto sú. A predsa, pozdravíme suseda, alebo známeho, ale mnohokrát ani netušíme, akého príbehu je „nositeľom“, alebo v čom je...

Boh prichádza kvôli nám

Vážení obyvatelia Novej Lesnej, milí priatelia! Už za pár dní sa stretneme v rodinách pri vianočnom stromčeku. Po roku budeme počuť slová evanjelia, kde anjel zvestoval vystrašeným pastierom počas pamätnej betlehemskej noci, že sa...

Editor Picks