Najnovšie články

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2023, zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru Obec Nová Lesná v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce zverejňuje zámer nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva a to od Jána Podolského, trvale bytom ul. Landererova 7743/8, 811 09...

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru Obce Nová Lesná p r e n a j a ť majetok obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obce v platnom znení v prospech Filipa Kafku r....

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru Obce Nová Lesná v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorá zverejňuje zámer predať svoj majetok v...

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru Obce Nová Lesná zameniť majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce za vlastníctvo vlastníka Ing. Jozef Fábry, bytom ul. M.R. Štefánika č. 159, Nová Lesná, ktorý...

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru obce Nová Lesná zameniť majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce a to tak, že do vlastníctva Juraja Glejduru, nar. xxx, trvale bytom Slavkovská 216, 059...

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Editor Picks