Najnovšie články

Poslanci OcZ v období 2022-2026

Kerkeš Jaroslav, predseda Komisie územného rozvoja a výstavby Knižka Gabriel, predseda Komisie ekonomiky a správy majetku, 0905 593 948 Knižka Maroš, predseda Komisie na ochranu majetku a životného prostredia Mgr. Kollár Jakub, predseda Komisie...

Správne konanie – ochrana prírody

Informácia o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. spravne-konanie-petrik Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude zvesený dňa 13. 12. 2022 0:00 h. Ďakujeme za...

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Stavebné povolenie na 32 objektov – Chata A, Chata B, Nová Lesná Resort, s.r.o., Nová Lesná + situácia osadenia stavebne-povolenie situacia-osadenia Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Výberové konanie na obsadenie funkcie “Hlavný kontrolór obce” Termín zaslania prihlášky: 29.11.2022 do 12,0 hod. Prihlášku poslať na adresu obce v zalepenej obálke označenej “ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ” Bližšie informácie v priloženej...

Voľby 2022

Vo Voľbách 2022 dňa 29.10.2022 odvolilo 661 obyvateľov Novej Lesnej – 48% z celkového počtu oprávnených voličov. S prenosnou schránkou sme na žiadosť navštívili 9 obyvateľov a žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania nepožiadal nikto...