Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2002-2006

Obecný úrad – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

 • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní
 • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce
 • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:

 1. Postavenie obce
 2. Oprávnenia obce
 3. Spôsoby uskutočňovania samosprávy
 4. Orgány obce a spôsob ich voľby
 5. Samosprávu vyšších územných celkov

Po komunálnych voľbáchv roku 2002 do miestnej samosprávy vznikol aj v našej obci „obecný parlament“, ktorý pracuje pod vedením novozvoleného starostu obce Jána Mikolaja. Obecný parlament je v novom volebnom období 2002 – 2006 zložený z deviatich poslancov zvolených v jednom volebnom obvode.

Zloženie obecného parlamentu:

 1. Bako Štefan – 296 (počet hlasov)
 2. Kozempel Pavol – 257
 3. Bujna Tomáš, Mgr.Akad.arch.Ing.arch. – 224
 4. Knižka Vladimír – 208
 5. Marxová Helena, MUDr. – 202
 6. Závacký Štefan – 194
 7. Šifra Vladimír – 182
 8. Hrebík Marián, Mgr. – 181
 9. Závacký Ondrej, Ing. – 171
 10. Hronkin, Boris – 168

V takomto zložení budú pracovať počas jedného volebného obdobia, t.j. štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v zbore, vedie ho starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Rokovanie sa uskutočňuje podľa potreby spravidla 1-krát v mesiaci v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta, uskutočňuje sa buď ako riadne alebo mimoriadne. Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia, uznesenie podpisuje starosta obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon vydáva obec pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, zákonom a Štatútom obce.

Každý poslanec je členom komisie, ktorých je deväť.

 1. Komisia finančná a plánovacia
 2. Komisia Kultúrno – športová
 3. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
 4. Komisia pre obchod, propagáciu a cestovný ruch
 5. Komisia bytová a sociálna
 6. Komisia pre školstvo a prácu s mládežou
 7. Komisia pre verejné obstarávanie tovarov a služieb
 8. Komisia konkurzná
 9. Komisia poriadková

Jednotlivé komisie majú svojho predsedu a podpredsedu. Zasadajú podľa plánu zasadnutí a potreby, predkladajú 1 krát štvrťročne správu o plnení úloh a činnosti.

Prvé slávnostné zasadnutie v novom volebnom období sa uskutočnilo dňa 7. 1. 2003 v sále obecného úradu. Na tomto zasadnutí novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci zložili predpísaný sľub.