Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Symboly obce

Erb obce Nová Lesná tvorí v červenom štíte zlatým krížovým prstencom nimbovaný svätý Bartolomej v striebornom, zlatolemom rúchu, v pravici so zlatým nožom a cez ľavicu s prehodenou zlatou stiahnutou kožou.

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)
potvrdenie o zaplatení poplatku

Erb obce sa používa:

  • a) na pečatidle obce
  • b) na insígniách starostu
  • c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Nová Lesná, ceny obce Nová Lesná a uznaniach obce Nová Lesná
  • d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Novej Lesnej
  • e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce
  • f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
  • g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce
  • h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru
  • i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Obec v Novej Lesnej určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Nová Lesná, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.

Nová Lesná používala svoj erb v obecnej pečati od roku 1688
Na erbe je zobrazený patrón obce sv. Bartolomej, so svätožiarou okolo hlavy, v pravej ruke drží nôž a v ľavej ruke svoju kožu
Nápis na pečati znie: S.BARTOLOMEVS NEIVALDDORS

Zástavu obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbe zľava bielej (2/5), žltej (1/5), červenej (2/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

Zástavu používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

Zástava sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú členovia hasičského zboru v slávnostnej uniforme.

Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Obec Nová Lesná určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Nová Lesná.

Pečať obce tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC NOVÁ LESNÁ“.

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

Pečať uschováva starosta obce.

Podľa tejto pečate bol vytvorený aj súčasný erb obce. Na červenom štíte strieborná (biela) postava svätca s bradou, okolo hlavy zlatá glóriola, v pravej ruke zlatý nôž a cez ľavú ruku prehodená zlatá koža.