Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

sv. Bartolomej – patrón obce

Bartolomeja nazýva sv. Ján evanjelista aj Nathanaelom. Pochádzal z Kány Galilejskej, ktorá sa nachádza v severnej Palestíne na západ od Genezaretského jazera. Podľa tradície ohlasoval evanjelium v Indii, v Mezopotámii, pri Kaspickom mori a v Arménsku.

Kristus ho povolal do zboru dvanástich apoštolov. Keď sa po zoslaní Ducha Svätého apoštoli rozišli na všetky strany sveta, aby hlásali kresťanské vieru, vydal sa Bartolomej na východ a kázal evanjelium v Indii a vo Frýgii. Nakoniec prišiel do Arménska, kde vládol kráľ Polimius. Ten mal krásnu dcéru, ktorá však bola posadnutá zlým duchom a museli ju držať v reťaziach, aby nikomu neublížila. Keď sa o nej dopočul Bartolomej, ponúkol sa kráľovi, že ju uzdraví. Nad dievčinou sa vrúcne pomodlil a vyzval diabla, aby opustil jej telo. Stalo sa, ako prikázal, a kráľovská dcéra sa uzdravila. Natešený kráľ sa dal pokrstiť i s celým svojím dvorom a jeho príklad nasledovali i obyvatelia dvanástich miest. Keď sa o Bartolomejových úspechoch dozvedeli pohanskí kňazi, presvedčili kráľovho brata Astyaga, aby dal apoštola uväzniť a mučiť. Kati mu zdrali kožu z tela a nakoniec ho ukrižovali dolu hlavou. Apoštol Bartolomej sa preto obvykle zobrazuje s nožom v ruke a s vlastnou stiahnutou kožou.

V súčasnosti je sv. Bartolomej patrónom obce Nová Lesná a jeho podobizeň je zobrazená v obecnom erbe. Erb obce bol schválený 8. 6. 1994 a jeho autormi sú známy levočský a spišský historik Ivan Chalupecký a výtvarník Vladimír Labuda z Veľkej Lomnice. Erb bol vyhotovený podľa hagiografického motívu tipária (odtlačku starej pečate) obce Nová Lesná z roku 1688, ktoré je zachované v Oblastnom archíve v Levoči.

Erb tvorí červený štít s vyobrazením svätého Bartolomeja. Svätec je striebroodetý, nimbovaný zlatým krížovým prstencom, v pravej ruke drží zlatý nôž a v ľavej zlatú, cez predlaktie prevesenú stiahnutú kožu. Na pečati je nápis S: BARTOLOMEVS NEIVALDDORS (t.j. Sankti Barotlomeus Neuwalddorfs – Svätý Bartolomej Novolesniansky, príp. Sigillum Bartolomeus Neuwalddorfs – Pečať Bartolomeja Novolesnianskeho).

Podľa niektorých autorov bol v ranom období sv. Bartolomej patrónom novolesnianskeho kostola.

(Spracované podľa dostupnej literatúry)
Iveta Kontríková, Jozef Kontrík

• Sv. Bartolomej (Nathanael) Apoštol, sv. 24.8.
Apoštol, ktorý podľa podania podstúpil mučenícku smrť v Arménii tým spôsobom, že z neho zaživa stiali kožu z tela a až potom bol sťatý. Preto sa stal patrónom všetkých tých, ktorí pracujú s kožou. Ako hlásateľ evanjelia býva zobrazovaný s knihou alebo zvitkom. Individuálným atribútom sv. Bartolomeja je však stiahnutá koža, ktorú drží v ruke alebo ju má prehodenú cez ruku, prípadne tiež nôž. Niekedy tiež spútaný diabol na reťazi.

• Bartolomejské pranostiky
Čas na konci augusta nazývajú naši dedovia už oddávna bartolomejským letom, počas ktorého, ak sa darí, striedajú sa ešte poriadne horúce letné dni s ochladením. Zrána a večer už badateľne cítiť, že leta ubúda. Tento jav zvečnili naši predkovia v množstve pranostík. Napríklad:

Svätý Bartolomej letu hlavu skloní.
Bartolomej svätý leto nenavráti.
Bartolomej láme letu hlavu.
Niektoré pranostiky výslovne tvrdia, že po Bartolomejovi nebude už žiadneho leta.
Tento svätý dáva zbohom legendárnym psím dňom. Dá sa už očakávať väčšie ochladenie, či ranné mrazíky. V minulosti sa dokonca stalo, že na Bartolomeja napadol i sneh. Nie je ničím nezvyčajným, že tento deň prináša i letné búrky. Hrmavica neraz so sebou prinesie i ľadovec.
Bartolomejovi sa pripisuje i moc ochladiť vodu tak, že kúpanie v prírode je od 24. 8. možné už len pre otužilcov. Povera hovorí, že v tento deň napľuje do vody v prírode istý nezodpovedný jeleň a tá je potom na vodné radovánky nevhodná.

Po Bartolomejovi studené sú rosy, nechoďte viac po tráve bosí!
Bartolomej láme blesky a pasie sivých barančekov.
A čo Bartolomej predpovedá?

Bartolomej s hrmotami, snežná zima je pred nami.
Ak je na Bartolomeja sucho, zima bude mrazivá.
Na záver však aspoň jedna dobrá správa pre tých, čo sa boja hadov:

Práve na svätého Bartolomeja sa vraj vretenice a všetky iné plazy odsťahujú pod zem a vylezú opäť až jar.

(Spracované podľa článku Evy Bombovej – Bartolomejské zbohom psím dňom, Korzár. Tatranský Denník, 24. 8. 2004, s. 4.)
Iveta Kontríková, Jozef Kontrík