Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Štatút Obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa § 15 ods. 2 písm. d, na základe § 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie s použitím § 6 odst. 5 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva pre územie Obce Nová Lesná toto všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2009 – Štatút Obecnej knižnice v Novej Lesnej…

Zároveň vám prinášame aj knižničný poriadok obce Nová Lesná v zmysle Štatútu Obecnej Knižnice – jeho súčasťou je aj cenník služieb a poplatkov

Cenník služieb a poplatkov v Obecnej knižnici Nová Lesná

Poplatky
Členské na celý rok

  • dospelí: 1,00 €
  • deti do 15 rokov: 0,60 €
  • Za nedodržanie vrátenia kníh do stanovenej lehoty bez predĺženia lehoty zaplatí poplatok za každú knihu vo výške: 0,30 €
  • Za znehodnotenie kníh v plnej výške hodnoty knihy
  • Za vystavenie nového preukazu po strate: 0,20 €

Služby

  • Pri elektronickej rezervácií dostane používateľ pri prvom zaregistrovaní do systému kredit: 1,99 €
  • Pri elektronickej rezervácii za nevyzdvihnutie knihy do 24 hodín odratá sa z kreditu: 0,66 €
  • Po vyčerpaní kreditu si čitateľ predplatí kredit: 6,64 €
  • Pri zrušení členstva sa kredit nevracia