Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Dodatok 1/2008 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Predmetom doplnku č.1/2008 Všeobecného záväzného nariadenia obce Nová Lesná o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu je následovné:

I. Článok VI. sa nahrádza týmto textom:
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu vykonávajú na základe zmluvy od 1.1.2008 Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, Starý Smokovec podľa harmonogramu:

  • od 1 júna do 30.augusta každý štvrtok v mesiaci – sezóna
  • od 1.decembra do 31.marca každý štvrtok v mesiaci – sezóna
  • mimo sezóny vo štvrtok nepárneho týždňa v mesiaci

V prípade zníženého množstva komunálneho odpadu počas sezóny, môže obec zredukovať počet vývozov v mesiaci.
Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry na základe Dodatku č.3 ku Zmluve o dielo č.13/2008 vykonávajú v termíne od 1.januára 2010 odvoz a zhodnotenie separovaného zberu – papier, sklo, plasty, kovy a nebezpečný odpad každý týždeň vo štvrtok podľa dohodnutého harmonogramu.
V tejto časti ide v podstate o technickú a technologickú časť VZN. Obec pritom môže vychádzať, ak nedôjde k zásadnej zmene systému v organizácií zberu, z doterajšej úpravy, ktorú bude korigovať podľa platného Zákona o odpadoch.

Štefan Bakó
starosta obce