Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

VZN 3/2009 o ochrane údržbe a tvorbe životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná podľa §4 ods. 3 písm. f), písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa §69 ods. 2 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŢP SR č.24/2003 Z.z. a podľa §8 a §9 zákona 17/1992 Zb. o životnom prostredí sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku.
(viac v dokumente PDF)

Prílohy k dokumentu