Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Oznámenie o začatí procesu obstarávania ÚPN-O

Obec Nová Lesná ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §§ 11 a 19a, 19 b ods.1 písm. a zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov oznamuje začatie procesu obstarávania spracovania Územného plánu obce Nová Lesná

Fyzické a právnické osoby ,dotknuté orgány štátnej správy a správcovia verejného technického vybavenia územia , ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť riešením Územného plánu obce Nová Lesná dotknuté môžu do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia uplatniť svoje požiadavky na spracovanie Územného plánu obce Nová Lesná na Obecnom úrade v Novej Lesnej.

Štefan Bako
starosta obce

Dokument bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Nová Lesná dňa 5.1.2010

Prílohy k dokumentu