Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Upravený návrh čiastkovej zmeny ÚPN – lokalita Nová Lesná JUH

Opätovné zverejnenie druhého upraveného návrhu zmeny a doplnku ÚPN obce Nová Lesná – lokalita: „Nová Lesná JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu a výsledkov prerokovania jeho upraveného návrhu

V súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, Obec Nová Lesná, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva zmenu a doplnok územného plánu obce Nová Lesná pre lokalitu: „Nová Lesná – JUH“, v katastrálnom území Nová Lesná, vyzýva verejnosť, fyzické a právnické osoby na vyjadrenie k uvedenému predkladanému druhému upravenému návrhu zmeny a doplnku územného plánu obce Nová Lesná a to z dôvodu výsledkov prerokovania pôvodného návrhu (verejné prerokovanie pôvodného návrhu uskutočnené dňa 24.09.2009) a výsledkov prerokovania jeho upraveného návrhu.

Jej predmetom je návrh zmeny funkčnej plochy z pôvodnej funkcie poľnohospodárskej pôdy na zástavbu IBV a bytových domov s doplnením o základnú občiansku vybavenosť a zmenu funkčnej plochy z pôvodnej nepoľnohospodárskej pôdy na zástavbu garáží. Oznámenie o opätovnom zverejnení druhého upraveného návrhu je vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorého sa konanie týka po dobu 30 dní a súčasne zverejnenie oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Druhý upravený návrh je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novej Lesnej v úradné hodiny a na stránke obce – www.novalesna.sk.

V súlade s § 22 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Zverejnenie je oznámené formou verejnej vyhlášky.

Štefan Bakó
starosta obce

Prílohy k dokumentu