Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Požiadavky občanov na zmeny a úravu ÚPN-O

Obec Nová Lesná ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §§ 11 a 19a, 19 b ods.1 písm. a zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov oznámila začatie procesu obstarania spracovania Územného plánu obce Nová Lesná. V oznámení oboznámila fyzické a právnické osoby, dotknuté orgány štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia územia, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť riešením Územného plánu obce Nová Lesná dotknuté, že môžu do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia uplatniť svoje požiadavky na spracovanie Územného plánu obce Nová Lesná na Obecnom úrade v Novej Lesnej.

Obec Nová Lesná tiež vyzvala všetkých občanov obce aby sa aktívne tohto procesu zúčastnili a využili svoje občianske práva. V rámci tejto výzvy boli uplatnené nasledovné požiadavky:

Prof. Ing. Milan Oravec, CSC

 • plánovanú výstavbu nie je možné za súčasných podmienok napojiť na inžinierske siete, ktoré sú vo vlastníctve Družstva DELTA. Družstvo DELTA žiada aby boli rešpektované jeho vlastnícke práva k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku na území obce
 • žiada aby na webových stránkach obce bol aj dátum vyvesenia na stránke obce Nová Lesná
 • žiada aby na uplatnené pripomienky občanov bola zaslaná odpoveď

Ingrid Korenková Siska, JUDr. Magdaléna Kurianová

 • aby obec písomne preukázala dohodu o harmonizácií všetkých činností a aktivít, na ktorých sa dohodli všetci jeho užívatelia, na ktoré sa odvoláva oznámenie o začatí obstarávania – poznamenávame, že takouto dohodou užívateľov územia nesmú byť dotknuté akékoľvek vlastnícke práva občanov
 • zadanie územného plánu obce bolo prerokované a odsúhlasené verejnou schôdzou občanov
 • pri spracovaní Územného plánu obce Nová Lesná bolo v plnom rozsahu akceptované Stanovisko ŠOPSR – TANAP č. 618/2009 zo dňa 28.5.2009, predovšetkým konštatovanie, že podľa zákona č. 543/2003 Z.z. § 3 ods. 3 je vytváranie a udržiavanie systému ekologickej stability verejným záujmom a preto odporúča, aby bola v prvkoch zabezpečená funkcia zelene, t.j. vylúčenie akejkoľvek inej funkcie v rámci územnoplánovacej dokumentácie lokality Terasa
 • bola zohľadnená zmluva, podpísaná dňa 26.11.2008 medzi spoločnosťou ATLAS REAL s.r.o. a Doc. Ing. Milanom Oravcom PhD. O zachovaní biokoridoru na území uvedených vlastníkov
 • bolo zohľadnené vyjadrenie KÚŽP v Prešove v rámci procesu EIA v priestore vlastníka High Tatra Residence s.r.o., konkrétne listu č. 1/2009/00275- 003 zo dňa 5.2.2009
 • hranica biokoridoru bola tvorená kótou 800 m.n.m., ktorá opticky predelí priestor Malého Smokovca a obce Nová Lesná a zachová sa biokoridor. Tento biokoridor navrhujeme aby slúžil ako oddychovo rekreačná časť v obci Nová Lesná
 • v rámci územnoplánovacej dokumentácie obce Nová Lesná boli vyhotovené a písomne doložené formou samostatnej štúdie – analýza únosnosti územia s ohľadom na infraštruktúru a širšie okolie, analýza potrieb občanov s ohľadom na rozvoj obce a regiónu
 • aby investori potvrdili a dokumentovali akou formou sa bude financovať budovanie inžinierskych sietí, kto bude financovať verejnoprospešné stavby resp. akým spôsobom sa budú podieľať na budovaní trýchto verejnoprospešných zariadení
 • v zmysle platného stavebného zákona požadujeme, aby sa v ÚPN obce Nová Lesná používali pojmy definované týmto zákonom, tak aby boli jednoznačné, aby v minulosti nemohli vznikať situácie umožňujúce rôznu interpretáciu dokumentu

Juraj Hronkin, Milada Mariňáková, Marta Pavlíková

 • žiadajú aby do nového územného plánu z dôvodu nevyriešenia vlastníckych vzťahov nebola zapracovaná lokalita „ Terasa“ a futbalové ihrisko

Slavomír Knižka, Marta Knižková

 • žiada o zapracovanie novej ulice na pozemkoch p.č. 406/75, 406/76 a 477/9 k .ú. Nová Lesná.

Milan Gaži, Pavol Faix, ZO SZZ

 • žiada o zachovanie priestoru záhradkárskej osady pre činnosť ZO SZZ

Ján Lukáč, Mária Šifrová

 • žiadajú zmeniť funkčné využitie pozemku p.č. 236 z ornej pôdy na stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

Anna Zemanová

 • žiada o zapracovanie novej ulice na pozemku p.č. 243 k.ú. Nová Lesná – pre výstavbu rodinných domov

Pripomienkami občanov a všetkými požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia územia uplatnenými na základe oznámenia o začatí procesu obstarania spracovania ÚPN obce Nová Lesná sa Obec Nová Lesná v súčinnosti so spracovateľom územného plánu a odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územného plánu zaoberá. Všetky požiadavky prehodnocuje. Požiadavky, ktoré je v súlade s platnou legislatívou možné akceptovať budú zahrnuté do návrhu Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Nová Lesná. Na verejnom prerokovaní návrhu zadania, ktorého termín bude občanom, fyzickým, právnickým osobám, dotknutým orgány štátnej správy a správcom verejného technického vybavenia územia včas oznámený, budú všetky uplatnené požiadavky prerokované. Priamo na verejnom prerokovaní ako aj následne písomne budú tí, ktorí uplatnili požiadavky informovaní o ich zohľadnení v návrhu alebo informovaní, prečo ich nebolo možné v návrhu zohľadniť.
Obec Nová Lesná zdôrazňuje skutočnosť, že pri spracovaní územného plánu musí mať na zreteli predovšetkým verejný záujem a potrebu umiestnenia všetkých funkcií v území, ktoré má obec plniť a ktoré je potrebné v území zabezpečiť.

Štefan Bako
starosta obce

Prílohy k dokumentu