VZN 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

You may also like...