Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Dodatok 1/2010 k VZN 3/2009 o ochrane životného prostredia

Dodatok č.1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nová Lesná

V Článku VI. Sankcie sa ods.2 vypúšťa celý text nasledovne:
2. V zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzickej osobe môže byť uložená pokuta podľa §45 do výšky 99,50 eura, podľa §48 do výšky 33 eura alebo podľa §86 v blokovom konaní.

V Článku VI. Sankcie sa ods.2 nahrádza celý text nasledovne:
2. V zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzickej osobe môže byť uložená pokuta podľa §46 do výšky 33 eura, podľa §48 do výšky 33 eura alebo podľa §86 v blokovom konaní.

Štefan Bako
starosta obce