Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

VZN 3/2010 o povodňových plánoch a záchranných prácach

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

Obec Nová Lesná, ktorá v súlade s § 22 ods.2 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami na území obce, ukladá povinnosť v zmysle § 26 ods. 3 písm. a)-6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
V súlade s § 3 ods.8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ každoročne do 31. júla povodňový plán podľa § 10 ods.3 písm. c) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje a predkladá ho obci.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Nová Lesná dňa 28. 10.2010, uznesením č.255 z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej a v súlade s § 6 ods.8 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Štefan Bako
starosta obce