Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Údržba zelene počas celého vegetačného obdobia

Vážení občania, v čase vegetačného obdobia riešenie starostlivosť o životné prostredie je jednou z typických problémových oblastí vyžadujúcich a zároveň umožňujúcich integráciu záujmov všetkých občanov, podnikateľov, zariadení na území našej obce. Je potrebné, aby si všetci uvedomili, že iba zdravé životné podmienky vytvárajú a chránia zdravý stav ovzdušia, vody a ostatných zložiek životného prostredia.

Z týchto dôvodov obec Nová Lesná v zmysle zákona č. 369/90 Zb obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nová Lesná, v ktorom definuje starostlivosť a údržbu o zeleň na území obce Nová Lesná takto:

  • vlastník, užívateľ, nájomca či správca je povinný pozemok udržiavať v stave, aby nedochádzalo k jeho znehodnocavaniu, znečisťovaniu, poškodzovaniu, zaburineniu, chrániť ho pred zakladaním nepovolených skládok a vhodným spôsobom proti vnikaniu cudzích osôb na pozemok,
  • vykonávať kosenie trávnatých plôch počas celého vegetačného obdobia (od mája do októbra) v lokalite Obec – centrum pri výške 15 cm,
  • vykonávať kosenie trávnatých plôch počas celého vegetačného obdobia (od mája do októbra) na ostatnom území obce Nová Lesná pri výške 25 cm,
  • o neupravené pozemky do doby realizácie sadovníckych úprav je povinný sa starať vlastník,
  • vlastník pozemku určeného na výstavbu je povinný ho riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave,
  • vlastník, užívateľ, nájomca či správca pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť odstránenie konárov stromov a krov, ktoré zasahujú do prejazdného profilu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev alebo zakrývajú dopravné značenie,
  • vlastník, užívateľ, nájomca či správca pozemku je povinný odstraňovať mechanickým alebo chemickým spôsobom invázne (invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť) zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to náklady pôvodcu ich šírenia.

V prípade zistenia porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia:
Obec Nová Lesná môže v zmysle § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších noviel právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia uložiť pokutu do výšky 6 638 eura,
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzickej osobe môže byť uložená pokuta podľa § 46 do výšky 33 eura.
(M.Bukovinská)