Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Návrh územného plánu obce (ÚPN-O)

Obec Nová Lesná, ako príslušný orgán územného plánovania, v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 odst.1  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii oznamuje zverejnenie návrhu Územného plánu obce Nová Lesná
Návrh je vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nová Lesná (dolu pod článkom) od 17.6.2011 po dobu 30 dní, kedy je ho možné pripomienkovať.

Spracovateľom návrhu územného plánu je ARCHING®SNV s.r.o., Ing. arch. Michal Kuvik, Maša 18, 053 11 Smižany č.osv. 0851 AA
Obstarávateľom Ing. Eva Kelbelová, odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD a ÚPP obcí č.osv.238
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Novej Lesnej.

Prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami verejného technického vybavenia územia a dotknutými obcami sa uskutoční dňa 6.7.2011 o 11.00 h, v zasadačke Obecného úradu v Novej Lesnej.
Prerokovanie návrhu s občanmi, fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi na území obce Nová Lesná sa uskutoční dňa 6.7.2011 o 15.00 h, v zasadačke Obecného úradu v Novej Lesnej.

Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky.

Ing.Peter Hritz
starosta obce

(prílohy k článku)