Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na verejné prerokovanie návrhu ÚPN-O Nová Lesná

Obec Nová Lesná, ako príslušný orgán územného plánovania, v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 odst.2,3 a zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhl.č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii týmto zvoláva verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Nová Lesná.
Návrh je vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nová Lesná od 17.6.2011 po dobu 30 dní, kedy je ho možné pripomienkovať.
Spracovateľom návrhu územného plánu je ARCHING®SNV s.r.o., Ing.arch. Michal Kuvik, Maša 18, 053 11 Smižany č.osv. 0851 AA
Obstarávateľom Ing. Eva Kelbelová, odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD a ÚPP obcí č.osv.238
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Novej Lesnej.

  • Prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami verejného technického vybavenia územia a dotknutými obcami sa uskutoční dňa 6.7.2011 o 11.00 h, v zasadačke Obecného úradu v Novej Lesnej.
  • Prerokovanie návrhu s občanmi, fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi na území obce Nová Lesná sa uskutoční dňa
    6.7.2011 o 15.00 h, v zasadačke Obecného úradu Nová Lesná.

V súlade s § 22 odst.1,5 stavebného zákona je verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy, správcovia verejného technického územia, fyzické a právnické osoby oprávnené podať námietky a pripomienky k predloženému návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia prerokovania návrhu.
V súlade s § 22 ods.5 stavebného zákona dotknuté obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
Ak v uvedených lehotách nebudú Obci Nová Lesná oznámené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pripomienky verejnosti a správcov verejného dopravného a technického vybavenia, bude mať Obec Nová Lesná za to, že k predloženému návrhu nemajú pripomienky.

Ing.Peter Hritz
starosta obce