Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Schválený a platný ÚPN-O Nová Lesná

Textová časť

  1. A – Sprievodná správa
  2. Záväzná časť

Výkresová časť

  1. Širšie vzťahy 1:50000
  2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce 1:10000
  3. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce, verejné dopravné vybavenie 1:200
  4. Výkres riešenia verejného technologického vybavenia obce – energetika (elektrina, plyn), telekomunikácie 1:2000
  5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce – vodné hospodárstvo 1:2000
  6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely 1:2000
  7. Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 1:10000