Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Hospodárenie obce za rok 2011

Predkladáme vám k nahliadnutiu hospodárenie obce za rok 2011 spolu s vyjadrením audítora k ročnej závierke za rok 2011.

Správa o bilancií aktív a pasív v súvahe k 31.12.2011 vo výške 1 704 401,74,- €
z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene 71 944,54 €
Dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene 1 345 275,85 €
Finančný majetok-cenné papiere 205 575,35 €
Bankové účty 81 606,00 €
Záväzky celkom 27 538,38 €

Správa o bilancií nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011:
– náklady 424 662,74 €
– výnosy 475 419,11 €

Správa o bilancií bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2011:

bežné a kapitálové príjmy spolu: 361 948,85 €
bežné a kapitálové výdavky spolu: 329 016,13 €
rozdiel: 32 932,72 €

Prebytok hospodárskeho výsledku k 31.12.2011 vo výške 32 932,72 € sa v roku 2012 prevedie do rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2011 s prebytkom hospodárskeho výsledku k 31.12.2011 dňa 13.06.2012, číslo uznesenia 156.