Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 12. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2012, zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2012 (streda) o 16.00 h v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

 • Otvorenie zasadnutia (starosta obce)
 • Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
 • Žiadosť firmy Partner, s.r.o., Poprad o povolenie zriadenia terasy pred Obecným úradom, ktorá bude súčasťou kaviarne (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pani Klaudie Faixovej o prenájom priestorov pod OcÚ – terajšie PNS (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Radka Škovieru na návrh primeranej náhrady za obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme cintorína (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána MUDr. Jána Ladyho o majetkovo-právne vysporiadanie – zásah obecnej cesty do pozemku (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Petra Dubjela o odkúpenie pozemku parc.č. 203/3 v k.ú. Nová Lesná č. d. 217 na susediacej parcele č. 206/2 v Novej Lesnej (predkladá: starosta obce)
 • Odstúpenie od žiadosti o majetkovo-právne usporiadanie Marcus a Petra Gerdau (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pani Márie Fábryovej o doriešenie sporu o poškodzovaní oplotenia (predkladá: starosta obce)
 • Stanovisko občanov ulice Lúčnej k zasadnutiu stavebnej komisie obce Nová Lesná (predkladá: starosta obce)
 • Oznámenie pána Tomáša Šifru o začatí činnosti prevádzky v obci Nová Lesná a návrh prevádzkového času (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť pána Pavla Kozempela o zrušení a zmene podnikateľského zámeru (predkladá: starosta obce)
 • Žiadosť o schválenie prevádzky počas letných prázdnin v Materskej škole (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie organizácie na školský rok 2012/2013 (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie Dodatku č. 2 VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie delegovania dvoch členov do rady školy (predkladá: starosta obce)
 • Návrh na schválenie zmluvy o dielo č.290520123 (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o uskutočnených akciách v obci (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o priestupku – porušenie VZN o odpadoch (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o priebehu výstavby detského ihriska (predkladá: starosta obce)
 • Informácia o predvolaní majiteľov objektov – susedské spory (predkladá: starosta obce)
 • Informácie o prílohe v Podtatranských novinách – cestovný ruch (predkladá: starosta obce)
 • Informácie o ponuke spoločnosti Somi systém – bezpečnostný projekt (predkladá: starosta obce)
 • Správa o plnení uznesení (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie Hospodárenia obce za rok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie ročnej závierky za rok 2011 a prerozdelenie prebytku finančných prostriedkov do fondov (predkladá: hlavný kontrolór
 • Správa auditora k ročnej závierke za rok 2011 (predkladá:hlavný kontrolór)
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k ročnej závierke za rok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Návrh na schválenie zvýšenia platu starostovi obce (predkladá: hlavný kontrolór)
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver