Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zápisnica z verejnej schôdze občanov

Zápisnica z verejnej schôdze občanov obce Nová Lesná konanej dňa 9. novembra 2012 o 18.00 hod. v sále Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Priebeh rokovania:

 1. Schôdzu občanov zahájil pán Ing. Peter Hritz, starosta obce, privítal prítomných občanov a pána Paed.Dr. Petra Šucu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
 2. Na úvod predniesol pán Šuca situáciu vo vláde, predniesol problémy, ktorými sa vláda zaoberá a požiadal prítomných o predloženie otázok spojených s jeho prácou.
 3. Ako prvý vystúpil pán Ján Knižka ml., ktorý sa opýtal na výšku dôchodkov pre občana, ktorý má odpracovaných 40 rokov a pre tých, ktorí v živote nepracovali. Ako je možné, že má dôchodca, ktorý pracoval nižší dôchodok ako ten ktorý nepracoval! Peniaze štát požičal Grécku a teraz nemáme pre našu potrebu.
  Pán Šuca vysvetlil akou formou sa vypočítava dôchodok pre nepracujúcich. Vysvetlil finančnú situáciu na Slovensku a všetky veci s tým spojené.

  Pán Patrik Mikolaj zdôraznil, že Gréci všetkých oklamali, a že Slovensko nie je rovnocenné s Gréckom a s výškou ich platov.

  Pán Michal Kriššák zdôraznil, že Gréci zarabajú viac ako 1 000 € a ešte sa sťažujú.

  Pán Šuca odpovedal, že Európska únia nie len Grécko.

 4. Pán Patrik Mikolaj sa opýtal, ako je možné, že most pri Kurimanoch, ktorý sa zrútil robila až štvrtá firma v poradí, z akého dôvodu sa vôbec robia výberové konania. Pán Šuca odpovedal, že vláda SR robí potrebné kroky k tomu, aby sa takýmto nešťastiam predchádzalo.
 5. Neskôr predstúpil pán starosta, ktorý informoval občanov o akciách, ktoré sa uskutočnili v obci, zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri prípravách. Poďakoval aj poslancom, ktorí na týchto akciách pomáhali.
 6. Pán starosta oboznámil prítomných so zavedením kamerového systému v obci, o nasvietení centra a kostolov, aby sa predišlo kriminalite v obci. Ďalej informoval o protipovodňových opatreniach, o nálepkách „Partner obce“, ktoré obdržia občania, ktorí platia daň za ubytovanie, a ktorí budú mať určité výhody. Informoval o zmene časového harmonogramu vývozu komunálneho odpadu od 16. 11. 2012, kedy sa stanovuje čas vývozu od 6.00 hod. ráno.
  Oboznámil občanov o zmene VZN o odpadoch od 1. 1. 2013, na základe ktorého si bude musieť každý občan zakúpiť do roka minimálne 3 žetóny na jednu osobu.

  Pani Žofia Puklušová sa opýtala, či to nebude málo. Pán starosta odpovedal, že v prípade potreby si občania zakúpia ďalšie žetóny.

  Ďalej informoval o otvorení Centra voľného času, ktoré sa nachádza v Materskej škole v Novej Lesnej.

  Pán Patrik Mikolaj upozornil na lampy, ktoré nesvietia a nachádzajú sa na Vodárenskej ulici, pán Michal Kriššák sa opýtal, že keď je povinný zavesiť žetón ráno o 6.00 hod, či sa nemôže stať, že mu ho v prípade zavesenia deň predtým vo večerných hodinách neukradnú.

  Pán starosta ho uistil, že každý žetón musí firma Brantner Poprad porovnať s číslom domu.

  Ak by číslo nesedelo, išlo by o krádež žetóna.

  Pani Helena Štrbjanová uistila prítomných, že firma Brantner lístky porovnáva a dokonca keď jej odfúklo žetón pracovníci firmy Brantner jej ho našli a odpad vyviezli.

  Občania sa pýtali, či by nebolo lepšie prejsť na paušál. Pán starosta im vysvetlil nevýhody paušálu a zároveň im vysvetlil, prečo si musí každý občan zakúpiť 3 žetóny do roka. Touto cestou chce Obec Nová Lesná predísť situácií, že existujú medzi nami aj takí občania, ktorí si počas 4 rokov nezakúpili ani jeden žetón, a ktorí to zdôvodňujú tým, že vedia vyseparovať odpad tak, že nepotrebujú ani jeden žetón. Pani Renáta Urbanovičová sa opýtala, ako je to možné.

  Zároveň chce Obec Nová Lesná predísť vytváraniu čiernych skládok odpadu.

  Pán poslanec Gabriel Knižka informoval, že v cene jedného žetónu je vlastne zahrnutý vývoz komunálneho, separovaného, veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 7. Pán Alexander Prax sa opýtal, či obec využíva eurofondy. Upovedomil na výstavbu športového štadióna v Spišskej Belej z financií použitých z eurofondov. Pán starosta mu odpovedal, že Obec Nová Lesná má v súčasnosti podané dve žiadosti a to na zateplenie obecného úradu a rozšírenie vodovodu. Vysvetlil im akým zdĺhavým procesom musia tieto žiadosti prejsť, čo všetko treba vybaviť a pod.
 8. Pán Milan Marek upozornil na povrchovú vodu na ulici Školskej a zároveň na nebezpečnú jazdu našich občanov po obci. Navrhol vybudovať odvodňovací rigol a osadenie retardéra pred Materskou školou. Pán starosta informoval o tom, že bola podaná sťažnosť na polícií ohľadom neprimeranej jazdy po obci. Na osadenie retardéra je potrebné vypracovať projekt. Čo sa týka povolenej rýchlosti v obci na 40 km/h, ktorú navrhujú občania odpovedal pán Šuca, ktorý zdôraznil, že by sa to nevyriešilo, nakoľko najnižšia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h.
 9. Pán poslanec Vladimír Šifra vystúpil s ponukou zabezpečenia stravovania pre dôchodcov v priestoroch reštaurácie „Pod vežou“, a opýtal sa, akou formou by mohla Obec prispieť. Pán starosta navrhol zaradiť túto ponuku do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
 10. Pán Ján Knižka ml. sa opýtal, ako je to s vybudovaním futbalového ihriska. Pán starosta mu odpovedal, že pozemok, na ktorom sa má ihrisko vybudovať je Slovenského pozemkového fondu, ktorý ho odpredá obci za 17 € za m2. Ide približne o 22 000 m2, na ktoré Obec Nová Lesná v súčasnosti nemá financie. Obec by radšej použila tieto financie na údržbu obce a pod. Pán Patrik Mikolaj sa opýtal, či je projekt ihriska zaznamenaný v územnom pláne. Pán starosta mu odpovedal, že ihrisko je zahrnuté v územnom pláne obce Nová Lesná.
 11. Pán Július Bartsch sa opýtal, kto je zodpovedný za dodržiavanie poriadku na cintoríne. Počas sviatku Všetkých svätých bol na cintoríne neporiadok.
  Ďalej sa opýtal, kedy sa bude rokovanie obecného zastupiteľstva spúšťať on line, aby si to mohli občania, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa rokovania pozrieť na internetovej stránke.

  Pán starosta mu odpovedal, že za cintorín je zodpovedná pani Ohrádková, a že bola upozornená na nedostatky. Informoval, že sa bude na najbližšom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 12. 12. 2012 za pomoci pána farára Jozefa Sviteka natáčať rokovanie.

 12. Pán Patrik Mikolaj sa opýtal, že z akého dôvodu uskutočnil Miestny spolok Slovenského červeného kríža brigádu, keď má obec na tieto práce aktivistov. Niekto je predsa zodpovedný za ich prácu. Pán Ján Knižka ml. sa opýtal, prečo upratujú iba centrum.
  Pán starosta odpovedal, že aj napriek práce aktivistov je v obci stále čo upratovať, hlavne lístie, ktoré padá denne a hlavne kvôli občanom, ktorí nedbajú na dodržiavanie čistoty.

  Pán Šuca zdôraznil, že aktivisti dostávajú 63 € za odpracovaných 40 hodín mesačne, a že za tieto peniaze nemôžeme od nich očakávať zázraky. Pán starosta zdôraznil, že aktivisti majú na starosti iba verejné priestranstvá, to znamená, že upratujú iba obecné plochy, a že občania sú si na základe zákona povinní upratovať 1,5 m od svojho pozemku sami. Aktivisti nie sú povinní upratovať súkromné pozemky.

  Pán poslanec Miroslav Čonka zdôraznil, že na ulicu SNP nechodia aktivisti vôbec upratovať, tam si každý upratuje sám a dokonca aj cestu.

 13. Pán Patrik Mikolaj odporúča obci zakúpiť viac odpadkových košov. Zároveň sa opýtal pána starostu, z akého dôvodu ho osobne neprizval na akcie, ktoré sa uskutočnili v obci. Pán starosta mu odpovedal, že na akcie netreba nikoho pozývať, každý kto má záujem o poskytnutie svojich služieb, môže sa akcie zúčastniť. Pani Helena Štrbjanová zdôraznila, že ju nikto nemusel osloviť a sama z vlastnej vôle napiekla koláče pre učinkujúcich z Ruska.
 14. Pán Gustáv Kozempel sa opýtal na možnosť kúpy nového multikara pre zamestnanca obecného úradu pána Pavla Gajana. Pán starosta odpovedal, že obec v tomto smere podnikla určité kroky, kúpa ojazdeného auta sa neoplatí, s kúpou nového auta musíme počkať.
 15. Pán Ján Knižka ml. sa opýtal, prečo sa na zasadnutiach zúčastňujú iba stále tí istí poslanci.
  Pán starosta odpovedal, že sú medzi poslancami takí, ktorí sa za neúčasť ospravedlnili.
 16. Pán Július Bartsch podotkol, že by sa mohli rómski občania viac zapájať do vecí verejných a mali by sa zúčastňovať na rokovaniach. K otázke pána Patrika Mikolaja, prečo ho pán starosta osobne nepozýva na akcie podotkol, že každý kto má záujem sa môže podieľať na akciách. Firma Krypton s.r.o., ktorej je konateľom a samozrejme ďalšie firmy prispeli na akcie v obci nemalé financie, a taktiež pán starosta prispel z vlastných peňazí. Účasť na akciách je dobrovoľná, záleží len na charaktere človeka.
 17. Na záver sa pán starosta poďakoval pánovi Šucovi a všetkým prítomným za účasť a ukončil verejnú schôdzu.

Schôdze sa zúčastnilo 43 občanov obce.

V Novej Lesnej, 09.11.2012
Ing. Peter Hritz
starosta obce

Pridaj komentár