Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce
volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 6. marca 2013 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

 1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
 3. Prezentácia firmy Lyoness – JUDr. Jozef Fiasky (predkladá: J. Fiasky)
 4. Žiadosť pána Milana Vdovjaka, Ing. Rudolfa Nikerleho a Pavla Babiaka o schválenie štúdie, súhlas s uložením podzemných sietí na obecnom pozemku a zaradenie prerokovania dopravného napojenia do programu obecného zastupiteľstva (predkladá: starosta obce)
 5. Návrh pána Pavla Babiaka, Poprad na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – IBV Nová Lesná – dopravné napojenie – kruhová križovatka (predkladá: starosta obce)
 6. Žiadosť pani Dany Čonkovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č- 60/3 vo výmere 20 m2 z dôvodu výstavby garáže pre osobný automobil na základe predloženia všetkých súhlasných vyjadrení od prevádzkovateľov sietí, geometrického plánu a projektovej dokumentácie (predkladá: starosta obce)
 7. Informácia pána Prof. Ing. Milana Oravca, CSc. – výška platby za vecné bremeno na pozemok (predkladá: starosta obce)
 8. Informácia o obnove celého procesu – Pavol Ohrádka – prístupová cesta, z dôvodu nedodržania termínov stavebného konania (predkladá: starosta obce)
 9. Informácia o zmenách v odpadovom hospodárstve a v poskytovaní eurofondov (predkladá: starosta obce)
 10. Informácia o pripravovaných akciách – Novolesnianske kultúrne leto (predkladá: starosta obce)
 11. Informácia o premiestnení pódia (predkladá: starosta obce)
 12. Doplnenie informačného systému v obci (predkladá: starosta obce)
 13. Informácia o vstupných tabuliach v obci (predkladá: starosta obce)
 14. Informácia o kamerovom systéme v obci (predkladá: starosta obce)
 15. Informácia o možnosti spolupráce s Maďarskou obcou Hidasnémeti (predkladá: starosta obce)
 16. Informácia o kvetinovej výzdobe v obci (predkladá: starosta obce)
 17. Prezentácia organizácie Vysoké Tatry – Podhorie (predkladá: starosta obce)
 18. Ponuka – komunálny traktor (predkladá: starosta obce)
 19. Informácia o prebiehajúcej petícií na zákaz prevádzkovania výherných automatov v obci (predkladá: starosta obce)
 20. Oznámenie firmy DOXXbet, s.r.o., Žilina- spustenie 2 ks videolotérií v pohostinstve EFEKT (predkladá: starosta obce)
 21. Žiadosť firmy SYNOT TIP, Poprad – Matejovce o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu v prevádzke „Pohostinstvo Pod Vežou“ (predkladá: starosta obce)
 22. Správa o plnení uznesení (predkladá: Ing. Bohuslav Pisár)
 23. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 (predkladá: Ing. Bohuslav Pisár)
 24. Rôzne
 25. Diskusia
 26. Návrh na uznesenie
 27. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce