Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2013 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

  1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
  3. Žiadosť p. Silvie Velickej, bytom Nová Lesná 531, o zaradenie parc. č. 1352/146 , LV č. 587do územného plánu obce Nová Lesná na využitie pre občiansku vybavenosť (predkladá: starosta)
  4. Žiadosť Ing. Petra Petka, bytom Spišská Nová Ves, Kamenný obrázok 3070/15 o zaradenie parc. č. 326/10 do územného plánu obce Nová Lesná na využitie pre občiansku vybavenosť (predkladá: starosta obce)
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce