Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná – oznámenie o prerokovaní

Obec Nová Lesná v zmysle § 16 ako príslušný orgán územného plánovania a podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti začatie procesu prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná. Zároveň zvoláva v zastúpení Ing. Petra Nováka – osoby oprávnenej na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa ustanovení § 22 ods. 3 zákona verejné prerokovanie návrhu zmien a doplnkov č. 1, ktoré sa uskutoční dňa 9. 5. 2013 (štvrtok) o 10.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Nová Lesná spojené s výkladom spracovateľa zmien a doplnkov č. 1. Návrh zmien a doplnkov sa týka úpravy záväznej časti územného plánu obce Nová Lesná.
Oznámenie je uverejnené na úradnej tabuli obce Nová Lesná a na internetovej stránke obce http://www.novalesna.sk/ odo dňa 29. 4. 2013.

Návrh zmien a doplnkov obce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Nová Lesná. Môžete si ich prevziať aj priamo z tejto stránky.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov do 30 dní odo dňa oznámenia.
Ing. Peter Hritz
starosta obce

Prílohy k článku:
navrh-zmien-doplnkov-1-up-obce
ZaD č.1 ÚPN-O NL – textová časť 1.a – 1.i
ZaD č.1 ÚPN-O NL – grafická časť 1.a – 1.i.pdf
ZaD č.1 ÚPN-O NL – schéma – VPS
Záväzná časť ÚPN-O NL_v znení ZaD č.1