Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2013 /v pondelok/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program (predkladá)

 1. Otvorenie zasadnutia (predkladá: starosta obce)
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov) schválenie programu (starosta obce)
 3. Žiadosť o schválenie organizácie Materskej školy Nová Lesná v školskom roku 2013/2014 (predkladá: starosta)
 4. Žiadosť o schválenie prevádzky Materskej školy počas letných prázdnin (predkladá: starosta obce)
 5. Opätovná žiadosť pána Ing. arch. Karola Rebra, Bratislava a pani Dany Ištócyovej, Poprad o preklasifikovanie p.č. 1362/91 z „plochy trvalého trávnatého porastu“ na „plochy rekreácie a cestovného ruchu“ s výhľadom „na plochy rodinných domov“
 6. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Parner, s.r.o., – práčovňa
 7. Informácia o postupe pri vypracovaní projektovej dokumentácie „Kruhovej križovatky“ pri bývalých Štátnych majetkoch
 8. Návrh „Zámennej zmluvy“ uzavretej medzi Obcou Nová Lesná a firmou TRIX M, s.r.o. Nová Lesná – tenisový kurt
 9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v prospech spoločnosti Villa Sonne, s.r.o.
 10. Návrh na schválenie „Nájomnej zmluvy“ medzi Obcou Nová Lesná a pani Danou Čonkovou
 11. Informácia o pripravovaných akciách počas „Novolesnianského kultúrneho leta“
 12. Informácia o pripravovanom VZN obce Nová Lesná č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Nová Lesná
 13. Informácia o súdnom spore medzi firmou Mimat, s.r.o., Bratislava a Obcou Nová Lesná
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

Ingg. Peter Hritz
starosta obce