Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Dodatok 3 k VZN 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná

VZN č.4/2008 sa mení v nasledovných bodoch:

 1. v §2 Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 7,- Eur za kalendárny mesiac.
 2. v §3 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
  1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR nasledovne:
   a) Materská škola: stravníci od 2–6 rokov – desiata 0,28 Eur, obed 0,68 Eur,
   olovrant 0,23 Eur – spolu 1,19 Eur
  2. Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa k sume 1,19 Eur, ktorú uhrádza stravník, pripočítava suma 1,46 Eur, ktorá zohľadňuje výšku skutočných režijných nákladov na prípravu obeda bez vytvorenia zisku.
 3. Ostatné časti VZN zostávajú bez zmien
 4. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť od januára 2014

Návrh Dodatku č. 3 vyvesený dňa