Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 21. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014 zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2014 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, J. Stilla č. 75

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
 2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
 3. Žiadosť pána Pavla Babiaka, Rastislavova 3487/20, Poprad o vyjadrenie k dokumentácií pre stavebné povolenie / predkladá: starosta
 4. Žiadosť pána Pavla Babiaka, Rastislavova 3487/20, Poprad o povolenie na vjazdy na pozemky registra KN – C číslo 958/7, 958/6 a 958/5, v k.ú. Nová Lesná /predkladá: starosta
 5. Žiadosť pani JUDr. Gabriely Klačkovej, Partizánska 3266/4, Poprad o začatie procesu obstarania zmeny a doplnku územného plánu Obce Nová Lesná na parc.č. 1352/159 o výmere 7 989 m2, k.ú. Nová Lesná /predkladá: starosta
 6. Žiadosť pani JUDr. Gabriely Klačkovej, Partizánska 3266/4, Poprad o začatie procesu obstarania zmeny a doplnku územného plánu Obce Nová Lesná na parc.č. 1352/158 o výmere 6 903 m2, k.ú. Nová Lesná /predkladá: starosta
 7. Informácia o plánovanej výstavbe novej distribučnej blokovej transformačnej stanice v Novej Lesnej na parc. č. 785, ktorá je vo vlastníctve obce /predkladá: starosta
 8. Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 9. Informácia o vydanej mape OOCR Vysoké Tatry – Podhorie o outdorových aktivitách /predkladá: starosta
 10. Informácia o pripravovaných investičných akciách /predkladá: starosta
 11. Informácia o orezávaní stromov v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 12. Informácia o nakladaní s odpadom v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 13. Informácia o pozemkových úpravách v obci Nová Lesná /predkladá: starosta
 14. Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 /predkladá: p. Šarišská
 15. Informácia o výberovom konaní – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná /predkladá: p. Marián Šifra
 16. Informácia hlavného kontrolóra obce o možnosti výhodnejšieho financovania modernizácie verejného osvetlenia v obci Nová Lesná /predkladá: hlavný kontrolór
 17. Informácia o možnosti dotácie z linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore /predkladá: starosta
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k poskytnutiu predmetného úveru od Slovenskej sporiteľne /predkladá: hlavný kontrolór
 19. Návrh na schválenie udelenia súhlasu s prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne za účelom financovania verejného osvetlenia /predkladá: hlavný kontrolór
 20. Informácia o čerpaní dotácie z Environmentálneho fondu /predkladá: starosta
 21. Informácia o súdnom spore obce Nová Lesná s firmou MIMAT, s.r.o., Bratislava /predkladá: starosta
 22. Rôzne
 23. Diskusia
 24. Návrh na uznesenie
 25. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce