Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014 zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 5. marca 2014 /v stredu/ o 16.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, J. Stilla č. 75

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
  3. Informácia o výsledku verejného obstarávania „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná“ /starosta obce
  4. Návrh na schválenie spôsobu financovania „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná“ /starosta obce
  5. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o dielo medzi obcou Nová Lesná a úspešným uchádzačom z verejného obstarávania /starosta obce
  6. Informácia o Pláne hlavných úloh na úseku krízového riadenia, civilnej obrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového riadenia, správy majetku CO na rok 2014, Plán zasadnutí krízového štábu obce Nová Lesná /starosta, p. Šarišská
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce